Sesja XXI z dnia 23 stycznia 2008r. 

 
 

 Uchwała Nr XXI/117/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 23 stycznia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008

 

 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „i”, „e” pkt.10 oraz art.51 ust.1 i 2, art.57, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ﴾ Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218﴿ oraz art.165, art.166, art.173, art. 174, art.182, art.184, art.188 ust.2, art.195 ust.2,3 art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 , Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187poz.1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832, Dz. U z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984﴿,

Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008 wg załącznika Nr 1 w wysokości: 16 503 212,00

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 16 474 712 ,00

b) dochody majątkowe w kwocie 28 500,00

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008 wg załącznika Nr 2 w wysokości: 16 405 940,00

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 15 089 921,00

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 316 019,00

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 97 272,00 z przeznaczeniem na planowane rozchody budżetu ( na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych)


§ 4 Ustala się przychody budżetu i ich przeznaczenie w wysokości 618 057,00 oraz rozchody budżetu w wysokości 715 329,00 zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a 

 

§ 5. Ustala się prognozę długu budżetu gminy Przedbórz na dzień 31.12.2008 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2008 w kwocie 1 316 019,00 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3 

§ 7.Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w wysokości 98 068,00

§ 8. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie 49 000,00

w tym:

 1. rezerwę ogólną w kwocie 44 000,00

 2. rezerwę celową w wysokości 5 000,00

§ 9.1 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8 w wysokości 3 321 074,00

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości 39 536,00

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 w wysokości 449 750,00 

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11 w wysokości 30185,00

§12.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 12 w wysokości 20 500,00

§13.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 13 w wysokości 2 054 000,00

§14.Ustala się wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14 w wysokości 118 679,00

§15. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 15 w wysokości 334 014,00

§16. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 16 w wysokości 100 000,00

§17.Ustala się limit wydatków na rok budżetowy oraz limit wydatków na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 18.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 285 766,00 z przeznaczeniem na:

1) występujący w ciągu roku deficyt przejściowy w wysokości 500 000,00

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 618 057,00

§19.Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

 1. zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych, do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie
  z załącznikiem Nr 3 do kwoty 9 696 019,00

 2. zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości kwot ujętych w planie budżetu na rok następny

 3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku deficytu przejściowego budżetu w wysokości 500.000,00

 4. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,

 5. dokonywanie zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 7. do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§20.Ustala się, że dochody pobierane przez jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budżetu gminy, jednostki organizacyjne odprowadzają na rachunek bankowy gminy w terminie do dnia 10-ego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc kończący rok budżetowy do dnia31 grudnia.

§ 21. 1 Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miejskiej. 

2.Burmistrz Miasta w terminie do 31 sierpnia 2008 roku przedłoży informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, a do 20 marca 2009 r. przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,   Załącznik nr 6,   Załącznik nr 7,   Załącznik nr 8,   Załącznik nr 9,   Załącznik nr 10,   Załącznik nr 11,   Załącznik nr 12,   Załącznik nr 13,   Załącznik nr 14,   Załącznik nr 15,   Załącznik nr 16

 

 


Uchwała Nr XXI/118/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 23 stycznia 2008 roku 
 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

 

 

 Na podstawie art. 40, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 6, ust. 2 – 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; zmiany: z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 i Nr 180, poz. 1495), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

1) odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w granicach Gminy Przedbórz w wysokości:

a) 109,06 zł brutto za m³;

b) 12,12 zł brutto za pojemnik 110 L.

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w granicach Gminy Przedbórz w wysokości – 11,50 zł brutto za m³.

Właściciel nieruchomości ponosi również koszt zrzutu nieczystości ciekłych na oczyszczalnię zgodnie z Uchwałą Nr XXX/228/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych.

§ 2. Ustala się stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w § 1 pkt 1 w maksymalnej wysokości 65,40 zł brutto za m³, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XIII/77/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 


 

Uchwała Nr XXI/119/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 23 stycznia 2008 roku

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2008


 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 23 i § 30 załącznika do uchwały Nr IX/50/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 203, poz. 1942 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2008 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

 
 

 Uchwała Nr XXI/120/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 23 stycznia 2008 rokuw sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2008Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )oraz § 68 załącznika do uchwały Nr IX/50/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 203, poz. 1942 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na 2008 rok, jak niżej:

 1. Komisji Rewizyjnej wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

 2. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

 3. Komisji Spraw Obywatelskich wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki: 1, 2 , 3

 


 

Uchwała Nr XXI/121/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 23 stycznia 2008 roku


w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/ i art. 18a oraz art. 19 pkt 1 lit. "f" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844; zmiany: z 2005 r. 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 245 poz. 1775, Nr 251 poz. 1847, Nr 249 poz. 1828/, Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:§ 1. 1. Na terenie miasta i gminy Przedbórz wprowadza się opłatę od posiadania psów.

2. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 10 zł rocznie od jednego psa.


§ 2. 1. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pies został nabyty, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczenia opłaty.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał w ciągu roku kalendarzowego opłata płatna jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku jej uiszczania.

4. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczania opłaty.


§ 3. Wpłata opłaty będzie dokonywa bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

 § 4. Traci moc uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.


§ 6. Uchwała w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 


 

Uchwała Nr XXI/122/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 23 stycznia 2008 roku

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ) w związku z art. 174 ust 1, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji w wysokości 1,62 zł do 1 m3 dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które to zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu.

§ 2. Uchwała ma zastosowanie na rok budżetowy 2008.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w Zakładzie Usług Komunalnych.

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 945
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-13 11:55:08
Czas publikacji: 2008-02-13 11:55:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak