Zarządzenie Nr 2/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 2/2008r

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 stycznia 2008r.


w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychNa podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

  1. Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwaną dalej Komisją, w składzie:

Przewodniczący - Olejnik Aneta

Z-ca przewodniczącego - Magdziarz Wojciech

Sekretarz - Klusek Karolina

Członkowie:

     Koska Elżbieta

     Będkowska Zofia

     Cieciura Henryka

     Cieciura Stanisław

     Balcerek Jadwiga

     Zawisza Krzysztof

     Kieruzal Michał

     Naczyński Miłosz

     Ścisłowski Andrzej

     Kamińska – Nowak Jadwiga

     Mularczyk Wojciech

     Błaszczyk Małgorzata

     Marchewka Grzegorz

     Smolich Jadwiga

     Sobczyk Barbara
 

  1. Zadania Komisji określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.)

  2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. 

  1. Obsługę techniczną Komisji zapewnia merytoryczny pracownik Urzędu Miejskiego w Przedborzu.
     

§2
 

Traci moc zarządzenie Nr 1/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zarządzenie Nr 27/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 6 czerwca 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

§3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Liczba odwiedzin : 843
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-18 08:29:17
Czas publikacji: 2008-02-18 08:29:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak