Zarządzenie Nr 4/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 4/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 stycznia 2008 r.


w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnejNa podstawie ustawy z dnia 29 września z 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)


§ 1. Powołuje się stałą komisję inwentaryzacyjną w składzie:

a) Pani Anna Kuder - Przewodniczący Komisji

b) Pani Dorota Musiał – Członek Komisji

c) Pan Mirosław Kapuściński - Członek Komisji


§ 2. Do obowiązków (organizacyjnych i kontrolnych) przewodniczącego komisji należy w szczególności:

 1. Stawianie wniosków w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych oraz zmian i uzupełnień w ich składzie,

 1. Wyznaczanie spośród członków komisji zastępcy przewodniczącego oraz ustalanie zakresu czynności dla członków komisji,

 2. Przeprowadzenie szkolenia członków zespołów spisowych,

 3. Organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji a w szczególności sprawdzenie, czy środki trwałe i wyposażenie w użytkowaniu są oznakowane.

 1. Prowadzenie rozliczenia arkuszy spisowych z natury, stanowiący druk ścisłego zarachowania.

 2. Kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych przez zespoły spisowe arkuszy spisów z natury i innych dokumentów z inwentaryzacji, aż po rozliczenie spisu.
   

§ 3. Ustalam następujący zakres zadań dla powołanej stałej komisji inwentaryzacyjnej:

 1. Pełna koronacja działalności inwentaryzacyjnej przy spisie składników majątkowych.

 2. Opiniowanie zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej.

 3. Organizowanie instruktaży i szkoleń dla osób materialnie odpowiedzialnych oraz członków zespołów spisowych.

 4. Prowadzenie kontroli pracy komisji i zespołów spisowych.

 5. Prowadzenie postępowań wyjaśniających na zlecenie Burmistrza Miasta.

 6. Wykonywanie bezpośrednio czynności inwentaryzacyjnych na podstawie odrębnego zarządzenia.

 7. Wnioskowanie w sprawach:

  a) zabezpieczenia majątku od strony technicznej organizacyjnej i ubezpieczeniowej,

  b)uznawanie niedoborów i szkód za zawinione,

  c) zagospodarowanie zapasów składników niepełnowartościowych użytkowo i rynkowo,

  d) usprawnienia obiegu dokumentów.
   

§ 4. We wszystkich sprawach objętych działalnością Komisji upoważniam Przewodniczącego do korzystania z dokumentacji przepisów i pomocy pracowników Urzędu i jednostek podległych.
 

§ 5. Komisja na bieżąco współdziała z referatem finansowo-budżetowym oraz ze Skarbnikiem Miasta i radcą prawnym.
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. 

 

Liczba odwiedzin : 2490
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-18 08:48:57
Czas publikacji: 2008-02-18 08:48:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak