Zarządzenie Nr 5/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 5/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 stycznia 2008 r.


w sprawie „ Instrukcji inwentaryzacyjnej majątku, gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostce Urzędu Miejskiego i podległych jednostkach”

Podstawę regulacji przyjętych w niniejszej instrukcji stanowią poniżej przedstawione akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76 poz. 694 z. póź. .zm.),

  2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.),

  3. Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 27 lipca 2000 r. Nr 60 poz.700)

  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) ( Dz. U. Nr 112 poz. 1317 z póź. zm.).

  5. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z póź .zmianami)

Zarządzam

§ 1

Stosowanie zasad Instrukcji inwentaryzacyjnej majątku, gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostce Urzędu Miejskiego i podległych jednostkach” stanowiącej jako załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza Nr 7/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie „instrukcja inwentaryzacyjna” oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza Nr 100/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2008 r.

 

Liczba odwiedzin : 864
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-18 08:57:10
Czas publikacji: 2008-02-18 08:57:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak