Zarządzenie Nr 8/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 8/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 23 stycznia 2008 roku


w sprawie określenia szczegółowości rozliczania, przekazywania i wykorzystania dotacji przedmiotowej udzielanej Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu - zakładowi budżetowemu Gminy Przedbórz


Na podstawie § 52 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783) zarządzam, co następuje:

§1. Dotacja przedmiotowa na dopłatę do 1 m3 dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które to zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu przyznawana corocznie Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu będzie przekazywana na konto Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu kwartalnie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.


§ 2. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu, w terminie do dnia 25 lipca danego roku za okres od 01 stycznia do 30 czerwca oraz do dnia 31 stycznia roku następnego składa rozliczenie z wykorzystania dotacji, o której mowa w art. 24 ust. 4 i art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) do Burmistrza Miasta Przedborza.


§ 3. 1. Rozliczenie dotacji przedmiotowej następuje poprzez podanie przez Zakład Usług Komunalnych ilości dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które to zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków na koniec każdego miesiąca (w okresach sprawozdawczych) pomnożonych przez uchwaloną stawkę dopłaty dotacji do 1m3.

2. Faktyczne wykonanie winno wynikać z ksiąg rachunkowych i potwierdzone musi być dokumentacją księgową.

3. Rozliczenie sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym powinno być zatwierdzone przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.


§ 4. Niewykorzystaną dotacje w danym roku budżetowym należy zwrócić w następnym roku budżetowym na rachunek dochodów jednostki do 31 stycznia z pisemnym uzasadnieniem przyczyn niewykorzystania dotacji.


§ 5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości Burmistrz Miasta Przedborza wydaje decyzję o zwrocie dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami, w wysokości i terminie określonym w art. 145 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.


§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.


§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 835
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-18 10:02:42
Czas publikacji: 2008-02-18 10:02:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak