Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Borowa 

 
 

 Znak:ZPG 72241/6/07                                Przedbórz dnia 04.12.2007r.

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Przedborza o pierwszym publicznym przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Borowa.

Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Borowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 571/1 o powierzchni 0,15ha.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Przedbórz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11.06.2001r. Nr GN.V.7723-R/40k/2000.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radomsku księga wieczysta KW PT1R/00024309/7.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Przedbórz obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. działka nr 571/1 przeznaczona była na cele rolne. Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz działka nr 571/1 przeznaczona jest na cele rolnicze z możliwością zalesienia.

Określenie możliwości zagospodarowania w/w nieruchomości będzie możliwe jedynie w drodze indywidualnie opracowanej decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.01.2008r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101.

Cena wywoławcza za działkę nr 571/1 o pow. 0,15ha ustalona została na kwotę 1.041,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 20,00zł.

Wadium ustalone zostało na kwotę 200,00 zł

Ustalone wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu najpóźniej do dnia 28.12.2007r. /włącznie/ do godziny 14.00.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu jednak nie później niż 3 dni po zakończeniu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Przedbórz w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości.

Wylicytowana w przetargu cena za nieruchomość pomniejszona o wpłacone wadium winna być uiszczona w kasie tut. Urzędu nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed dniem przetargu,gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt sprzedającego.

Zbycie nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego/ Dz.U.Nr 64, poz.592/.

Ustala się, że uczestnik przetargu, który przetarg wygra a nie spełni warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego może nabyć nieruchomość pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

Uczestnik przetargu - osoba fizyczna winna posiadać dowód osobisty swój i współmałżonka oraz numery NIP, a inna osoba - dowód osobisty, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stosowne pełnomocnictwa.

Koszty notarialne i koszty związane z wpisem własności w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Burmistrz Miasta Przedborza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie zaistnienia uzasadnionej dla Gminy przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu na okres 30 dni,tj. od dnia 04.12.2007r.do dnia 03.01.2008r./włącznie/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wsi Borowa. Ogłoszenie niniejsze opublikowane zostaje również w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego w Przedborzu na stronie internetowej www.przedborz.bipst.pl.

Ogłoszenie

 

Liczba odwiedzin : 876
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-04 12:19:41
Czas publikacji: 2007-12-04 12:19:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak