Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2007 roku 

 
 

 PROTOKÓŁ

z XX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 29 grudnia 2007 roku


W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Urszula Bemnarek- Ślusarczyk – Radna Powiatu Radomszczańskiego

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego oraz sołtysi z terenu gminy.


Ad. 1.

Otwarcia obrad XX sesji Rady Miejskiej dokonał Wiceprzewodniczący Rady- Wojciech Magdziarz witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia.


Ad. 2.

Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz odczytał proponowany porządek obrad, który Rada przyjęła jednogłośnie.


Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Radni przyjęli jednogłośnie – bez odczytania.


Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami przedstawił Pan Burmistrz.


- Radna Powiatowa – Urszula Ślusarczyk odnosząc się do sprawozdania Burmistrza poruszyła sprawę zwolnień pracowników urzędu i konsekwencji finansowych dla gminy po rozprawach w Sądzie Pracy

Burmistrz Miasta odpowiedział, że o konsekwencjach będzie można mówić po ogłoszeniu prawomocnego wyroku, poza tym sprawa będzie rozpatrywana w sądzie II instancji, natomiast sprawa zwolnienia Pana Szopy została załatwiona polubownie, nie było tu żadnego wyroku, a w konsekwencji gmina raczej zaoszczędziła na redukcji tego etatu, a nie straciła.


Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa między sesjami przedstawił jej przewodniczący - Radny Jan Mąkosa.


Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2007 rok

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik stanowił jednogłośną akceptację Rady (13 głosów za).

Uchwała Nr XX/113/07 została przekazana do realizacji.


- w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków budżetowych gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

Po odczytaniu Uchwała Nr XX/114/07 przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.


- Burmistrz Miasta zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie dwóch uchwał, które zostały poprawione na wniosek nadzoru z Łodzi. Wyjaśnienia przedstawiła Pani Edyta Szwed – Radca Prawny urzędu. Wniosek formalny przyjęty został w głosowaniu jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekty zgłoszonych uchwał:

- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego

dodatku mieszkaniowego – w załączniku Nr 1 usunięty został § mówiący o pracy w warunkach szkodliwych, którego nie ma już w Karcie Nauczyciela

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr XX/115/07 została przekazana do realizacji.


- w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2008 rok – zmiana dotyczy rozporządzenia w załączniku do uchwały

Uchwała Nr XX/116/07 została przyjęta i przekazana do realizacji.


Ad. 7

Sprawy różne i wolne wnioski.


- Sołtys z Józefowa Starego – zapytał o plany odnośnie drogi przez Józefów

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o odtworzenie nawierzchni po akcji wywożenia drewna, będzie wspólnie z Nadleśniczym wnioskował o pozyskanie środków na tę drogę. Radny Magdziarz dodał, że nie można było tej inwestycji ująć w budżecie przed przejęciem drogi przez gminę, nadmienił również, że wywóz drewna zakończy się pod koniec kwietnia.


- Sołtys z Przyłanek – zgłosił prośbę o zabezpieczenie budynku byłej szkoły na Przyłankach i odgrodzenie go , jak również poszerzenie wjazdu dla autobusów

Burmistrz powiedział, że zrobione zostanie podłoże pod zatoczkę, wysepkę dla autobusów.

- Radny Trzeciak – poruszył sprawę lekarza w pogotowiu ratunkowym


- Radna Powiatowa – Ślusarczyk – zabrała głos na temat działań Rady Powiatu i Starostwa w Radomsku, zaapelowała również o współpracę Rady Miasta z Radą Powiatu Radomszczańskiego. Jako Przewodnicząca Komisji zdrowia i pomocy społecznej Pani Ślusarczyk przedstawiła sytuację Szpitala Powiatowego, który wychodzi z zadłużenia, zaczyna się rozwijać i planuje zakup tomografu komputerowego. Odnośnie pogotowia ratunkowego, Radna Ślusarczyk powiedziała, że niestety nie ma chętnych lekarzy do pracy w pogotowiu.

Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi Pani Ślusarczyk powiedział, że dyrektor szpitala jest zobowiązany do tego, żeby zapewnić lekarza w pogotowiu, kontrakt bowiem został z NFZ podpisany.


- Wiceprzewodniczący - Wojciech Magdziarz oddał głos Przewodniczącemu Rady Miejskiej - Józefowi Słoniewskiemu, który podziękował za wsparcie w trudnych chwilach choroby. Zwracając się do sołtysów Przewodniczący powiedział również, że zawsze można składać ewentualne wnioski do sekretariatu Rady lub poprzez radnych.

Na koniec złożył wszystkim życzenia wszystkiego najlepszego na Nowy Rok.


Ad. 8

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady - Józef Zbigniew Słoniewski zamknął XX sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 29 grudnia 2007 roku.

 

Liczba odwiedzin : 847
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-03-06 12:40:30
Czas publikacji: 2008-03-06 12:40:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak