Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2008 roku 

 

 

 PROTOKÓŁ

z XXI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 23 stycznia 2008 roku
 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego

Pan Andrzej Ścisłowski – Komendant Policji w Przedborzu

oraz sołtysi z terenu gminy.
 

Ad. 1.

Otwarcia obrad XXI sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady- Józef Zbigniew Słoniewski witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia.

Ad. 2.

Przewodniczący Józef Słoniewski zaproponował zmianę w porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu w pkt 6 uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa. Porządek obrad ze zmianą Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Radni przyjęli jednogłośnie – bez odczytania. 

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz. 

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Spraw Obywatelskich, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej przedstawili jej przewodniczący - radna Zofia Będkowska, radny Jan Mąkosa oraz radny Michał Kieruzal.

- Komendant Policji – Pan Andrzej Ścisłowski zapytał o dotację z gminy na zakup radiowozu nieoznakowanego – komisja pozytywnie zaopiniowała podanie w tej sprawie, z tym, że zostanie to uwzględnione przy nowelizacji budżetu w marcu. 

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Pani Skarbnik – Elżbiecie Młynarczyk, która omówiła projekt budżetu gminy. Jak powiedziała Pani Skarbnik na wstępie, budżet jest na miarę naszych możliwości, nie jest to budżet naszych marzeń, który zaspokoi wszystkie potrzeby naszej społeczności lokalnej, bo jak wiadomo nasza gmina jest bardzo rozrzucona i stąd nakłady na drogi czy wodociągi są dużo większe i potrzeba na to więcej czasu. Chcielibyśmy mieć więcej pieniędzy, ale mamy takie pieniądze, jakie mamy i dzielimy je tak, jak możemy.

Dochody na rok 2008 mamy zaplanowane w kwocie 16 503 212,00 zł, a na nie w przeważającej części składają się subwencje, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, tj. ogółem 9 164 209,00 zł. Dotacje celowe w kwocie 3 319 791,00 zł, dochody własne gminy– 3 537 994,00 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych- 1 402 702,00 zł. Jeśli to przełożyć na nasze inwestycje i zadania, to jak widać i tak jest to budżet bardzo stabilny.

Wydatki zaplanowane są na kwotę 16 405 940,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 97 272,00 zł, którą zamierzamy przeznaczyć na spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na spłatę kredytów z kolei zaplanowane jest 715 329,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowaliśmy kwotę 1 316 019,00 zł i są to następujące inwestycje:

- Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie- ul. Stodolniana, Grobla, Cmentarna, Turystyczna, Miejskie Pola (2 sieci), Wierzchlas i Józefów Stary – tu 150 tyś zł na projekty.

- Drogi publiczne gminne: Przebudowa drogi Wola Przedborska ( 50 tyś), Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg (10 tyś), Przebudowa drogi Stara Wieś (20 tyś), Modernizacja dróg we wsiach Kaleń, Góry Suche oraz ul. Cegielnianej (100tyś), Przebudowa ulicy Nowej (50 tyś), Przebudowa ulicy Browarnej ( 30 tyś zł).

- Turystyka- Zagospodarowanie turystyczne miasta – 125 tyś zł, Rewitalizacja Parku

Miejskiego- 87,5 tyś, Rewitalizacja miasta –etap I: Przebudowa ul. Mostowej- 75 tyś

- Budowa mieszkań socjalnych - 174 519,00 zł, do pozyskania 93 630,00 zł,

- Targowisko miejskie – 50 tyś,

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 30 tyś,

- Modernizacja samochodu bojowego straży (karosaż) – 50 tyś,

- Rozbudowa kompleksu szkolnego w Przedborzu – 150 tyś,

- Zakup foteli do autobusu szkolnego – 14 tyś,

- Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz- etap I ( ulice: Korycińska, Majowa Góra, Majowa, Lipowa) – 150 tyś zł.

- Radny Mąkosa poruszył sprawę zagospodarowania turystycznego miasta i środków do pozyskania na ten cel – będziemy występować z wnioskami w kwietniu lub maju

Jak powiedział Radny - Pan Jan Mąkosa – pocieszające w tym wszystkim jest to, że po analizie finansowej, prognozowane zadłużenie na rok 2008 stanowi 18,41 % planowanych dochodów budżetowych przy obowiązującym wskaźniku do 60%.

Jak powiedziała Skarbnik Miasta – Pani E. Młynarczyk – w Załączniku Nr 5 Prognozowane kwoty długu i spłaty na rok 2008 do 2016 – mamy do spłacenia 10-letni kredyt na halę, ale spłatę rozkładamy tak, żeby nie przekroczyć progu 20% i też żeby nie stracić zdolności kredytowej. Zaplanowany jest tutaj kredyt w kwocie 618 057,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, ale na tę chwilę już wiem, że wolne środki pokryją tę spłatę kredytu. Wiadomo, że Burmistrz Miasta czyni starania, żeby rozpocząć budowę gimnazjum i tam będą potrzebne dużo większe środki, więc być może, że weźmiemy w przyszłości taki niewielki kredyt na budowę gimnazjum.

- Burmistrz Miasta dodał, że budżet gminy prawdopodobnie jeszcze ulegnie w tym roku co najmniej podwojeniu, więc będzie przynajmniej 2,5 mln zł na inwestycje.

Największe kwoty spłat kredytów przewidziane są, jak powiedział radny Mąkosa, na rok 2008-2009. Natomiast Pani Skarbnik dodała, że na lokatach weekendowych i innych w ub. roku zarobiliśmy 30 tyś zł, a będziemy mieli jeszcze umorzenie pożyczki w kwocie 30 tyś zł i to będzie można przeznaczyć na jakieś inwestycje w gminie. Tak więc jak na ten moment, przy takim budżecie jaki jest, płynność finansowa i zdolność kredytowa jest dobra.

- Radny Mąkosa zapytał o sprawę umowy ze Starostwem na remonty chodników przy drogach powiatowych

Burmistrz odpowiedział, iż przedstawione zostały nasze potrzeby Starostwu i są tam ujęte Góry Mokre oraz w Przedborzu – ul. Kielecka i Częstochowska. Gmina będzie płaciła za robociznę, natomiast Starostwo za kostkę brukową. Jest to na razie porozumienie intencyjne, wiadomo będzie dopiero jakie środki będą na to potrzebne po decyzji ze Starostwa i zostanie to naniesione przy nowelizacji budżetu. Zapotrzebowanie jest nawet większe niż w ub. roku.

- Przewodniczący Rady Miejskiej- J.Z. Słoniewski przekazał głos i prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu Rady- Wojciechowi Magdziarzowi.

- Burmistrz zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2008 rok, który komisje zaopiniowały na przedostatnim posiedzeniu.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła propozycję rozszerzenia obrad w pkt 6.

Podjęcie uchwał:

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2008 rok

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik stanowił jednogłośną akceptację Rady (15 głosów za).

Uchwała Nr XXI/117/08 została przekazana do realizacji.

Burmistrz Miasta Miłosz Naczyński podziękował Radzie Miejskiej za jednogłośne przyjęcie tegorocznego budżetu gminy.

- w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych – wyjaśnienia złożył Burmistrz Miasta informując, że koncesje na wywóz śmieci na naszym terenie mają 3 firmy, które będą wywoziły śmieci za niższe opłaty, a to są stawki maksymalne. Dodał, że zdrożała opłata marszałkowska za przyjęcie śmieci na wysypisko, natomiast niemożliwa z punktu widzenia prawa jest propozycja dopłaty do śmieci z urzędu. W sprawie uregulowań Burmistrz wyjaśnił, że każdy gospodarz będzie musiał mieć podpisaną umowę na wywóz śmieci z firmą oraz rachunek za taki wywóz do kontroli.

- Radny Cieciura powiedział, że cena przyjęcia śmieci na wysypisko wzrosła 7-krotnie

Po odczytaniu projektu uchwały Wiceprzewodniczący poddał ją pod głosowanie.

Uchwała Nr XXI/118/08 przyjęta została przez Radę 13 głosami, przy 1 głosie przeciwnym i przekazana została do realizacji.

- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2008

Uchwała Nr XXI/119/08 przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

- w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2008

Uchwała Nr XXI/120/08 przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

- w sprawie opłaty od posiadania psa

Uchwała Nr XXI/121/08 przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

- w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2008 rok

Uchwała Nr XXI/122/08 przyjęta została przez Radę jednogłośnie i przekazana została do realizacji.

Ad. 7

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Magdziarz zaprosił wszystkich chętnych, w imieniu Niezależnego Forum Przedborza (www. forum.przedborz.net) oraz Komitetu Honorowego Plebiscytu, na ogłoszenie wyników plebiscytu internetowego na tytuł Honorowego Przedborzanina roku 2007.

- Radna Będkowska poinformowała, że rolnicy mogą składać do 15 lutego wnioski o dopłaty do materiału siewnego

- Burmistrz Miasta powiadomił radnych o organizowanym w Przedborzu, z inicjatywy Starostwa, Turnieju Piłki Halowej Samorządowców– mogły zgłaszać się wszystkie gminy z terenu powiatu radomszczańskiego.

Ad. 8

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady - Józef Zbigniew Słoniewski zamknął XXI sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 23 stycznia 2008 roku.

 


Liczba odwiedzin : 884
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-03-06 13:01:59
Czas publikacji: 2008-03-06 13:01:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak