Sesja XXII z dnia 25 lutego 2008r. 

 
 

Uchwała Nr XXII/123/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 25 lutego 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 października 2007 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97-570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych związanych z piętrzeniem i retencjonowaniem wody w gospodarstwie Piskorzeniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zmiany: z 2001 r. Dz. U. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Dz. U. Nr 130 poz. 1188, Dz. U. Nr 170 poz. 1660, z 2004 r. Dz. U. Nr 162 poz.1692, z 2005 r. Dz. U. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 78 poz.682, Dz. U. Nr 181, poz. 1524) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 3 października 2007 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97- 570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych związanych z piętrzeniem i retencjonowaniem wody w gospodarstwie Piskorzeniec uznaje skargą za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr XXII/124/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 25 lutego 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 października 2007 r. wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97-570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie udzielenia informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zmiany: z 2001 r. Dz. U. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1188, Dz. U. Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Dz. U. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 78, poz. 682, Dz. U. Nr 181, poz. 1524) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 3 października 2007 r. wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97-570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie udzielenia informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr XXII/125/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 25 lutego 2008 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 stycznia 2008 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97- 570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zmiany: z 2001 r. Dz. U. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Dz. U. Nr 130 poz. 1188, Dz. U. Nr 170 poz. 1660, z 2004 r. Dz. U. Nr 162 poz.1692, z 2005 r. Dz. U. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 78 poz.682, Dz. U. Nr 181, poz. 1524) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 stycznia 2008 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97- 570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie wadliwego działania w Urzędzie Miejskim w Przedborzu uznaje skargą za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr XXII/126/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 25 lutego 2008 r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,Nr 173 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 060,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 060,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 16 524 384,00

wydatki 16 427 112,00

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2007 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

  1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „Rozbudowa wodociągów w mieście

i gminie /Stodolniana, Grobla, Cmentarna, Turystyczna, Miejskie Pola (2 sieci) , Wierzchlas” poprzez zmniejszenie planu nakładów o kwotę 45.000,00
z przeznaczeniem na zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu wody w Józefowie Starym wykazanym w pozycji Nr 2

2. Dział 600 – Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne– dokonuje się zmiany w zadaniu wykazanym w pozycji Nr 4 pn.” Modernizacja dróg we wsiach: Kaleń, Góry Suche, oraz ul.Cegielnianana” poprzez rozszerzenie zakresu rzeczowego dodając drogę Piskorzeniec.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3


 

Uchwała Nr XXII/127/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

 

z dnia 25 lutego 2008 roku


w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Nosalewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 po. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: z 2003 r. Dz. U. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Dz. U. Nr 69, poz. 624, Dz. U. Nr 109, poz. 1161, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Dz. U. Nr 17, poz. 141, Dz. U. Nr 94, poz. 788, Dz. U. Nr 122 poz. 1020, Dz. U. Nr 131 poz. 1091, Dz. U. Nr 167 poz. 1400, Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1043, Dz. U. 208 poz. 1532, Dz. U. 227 poz. 1658, z 2007 r. Dz. U. Nr 42 poz. 273, Dz. U. Nr 80 poz. 542, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 120 poz. 818, Dz. U. Nr 181 poz. 1291) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 roku zamierza się zlikwidować Szkołę Filialną w Nosalewicach podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku uczniom szkoły, o której mowa w § 1 zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Przedborzu.

§ 3. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, o której mowa w § 1 zostali powiadomieni o zamiarze jej likwidacji w dniu 7 lutego 2008 roku.

§ 4. Wykonanie zadania powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr XXII/128/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 25 lutego 2008 roku

w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego przedłożonego przez Skarbnika Miasta Przedborza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 165 poz. 1171) w związku z art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, zmiany: z 2007 r. Dz. U. Nr 85 poz. 571, Dz. U. Nr 115 poz. 789, Dz. U. Nr 165 poz. 1171, Dz. U. Nr 176 poz. 1242) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje przedłożone przez Skarbnika Miasta Przedborza Panią Elżbietę Młynarczyk oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku zwane oświadczeniem lustracyjnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr XXII/129/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 25 lutego 2008 roku

w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego przedłożonego przez Sekretarza Miasta Przedborza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 165 poz. 1171) w związku z art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, zmiany: z 2007 r. Dz. U. Nr 85 poz. 571, Dz. U. Nr 115 poz. 789, Dz. U. Nr 165 poz. 1171, Dz. U. Nr 176 poz. 1242) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje przedłożone przez Sekretarza Miasta Przedborza Pana Wojciecha Karbownika oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku zwane oświadczeniem lustracyjnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr XXII/130/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 25 lutego 2008 roku


w sprawie przekazania do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych przedłożonych przez Skarbnika i Sekretarza Miasta Przedborza


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 7 ust. 5 w związku z art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, zmiany: z 2007 r. Dz. U. Nr 85 poz. 571, Dz. U. Nr 115 poz. 789, Dz. U. Nr 165 poz. 1171, Dz. U. Nr 176 poz. 1242) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016 z późn. zmianami) przedłożone przez Skarbnika Miasta Przedborza Panią Elżbietę Młynarczyk oraz Sekretarza Miasta Przedborza Pana Wojciecha Karbownika oświadczenia dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku zwane oświadczeniami lustracyjnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 862
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-03-07 11:17:53
Czas publikacji: 2008-03-07 11:17:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak