Znak: SL- 7331/65/07                                 Przedbórz dnia 2... 

 
 

 Znak: SL- 7331/65/07                                 Przedbórz dnia 28.12.2007r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /

zawiadamiam, że z dniem 28.12.2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Gminy Przedbórz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach o numerach:

obręb Taras - dz nr: 854/2, 864/3, 855/4, 855/6, 851/2, 867, 854/1, 862, 859, 861, 812, 850/2, 811, 860/3, 852, 853/1, 853/2, 839/4, 819/1, 819/2, 838, 863, 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 866/1, 851/1, 839/2, 847/2, 519, 850/1, 870, 869,

Przedbórz obręb nr 9 :

działka nr 64

obręb Miejskie Pola :

działka nr 163/4.

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

Obwieszczenie [pdf]

 

Liczba odwiedzin : 945
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-31 12:45:50
Czas publikacji: 2007-12-31 12:45:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak