Zarządzenie Nr 10/08 

 
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 10 / 2008

MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 23 stycznia 2008 roku


w sprawie: powołania, organizacji oraz trybu pracy

Miejsko - Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r.. Nr 89, poz. 590) zarządzam, co następuje:
 

§1 Powołuję Miejsko - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zwany dalej „Zespołem ", jako strukturę organizacyjną odpowiedzialną za zabezpieczenie procesu przygotowania do kierowania przez Burmistrza, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom nadzwyczajnych zagrożeń lub klęski żywiołowej oraz usunięcia skutków tych zdarzeń na obszarze miasta i gminy. 

§ 2 Zespół składa się z: 

1. Przewodniczącego Zespołu - Przewodniczę osobiście

2. Z-ca Przewodniczącego - Sekretarz Miasta 

3. Członków Zespołu: 

1) Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich. 

2) Komendant Miejsko-Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Przedborzu 

3) Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu 

4) Kierownik Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu 

5) Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych 

6 )Kierownik Posterunku Energetycznego 

7) Skarbnik Miasta 

8) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

9) Kierownik Referatu Infrastruktury,Rolnictwa,Środowiska i Zamówień Publicznych 

10)Samodzielne stanowisko d/s. Działalności Gospodarczej ,Kultury i Oświaty 

11) Inspektor ds. inwestycji i budownictwa 

12) Inspektor ds.dróg 

13) Podinspektor d/s. rolnictwa,leśnictwa i środowiska 

14) Informatyk 

§ 3 Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.

2. Wypracowanie wniosków i propozycji do decyzji Starosty dotyczących prowadzenia działań ujętych w Powiatowym planie reagowania kryzysowego.

3. Przekazanie informacji do publicznej wiadomości (konferencja prasowa). 

4. Opiniowanie Miejsko - Gminnego planu reagowania kryzysowego. 

§ 4 W zależności od potrzeb Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu inne osoby nie wchodzące w skład Zespołu.

§ 5 W sprawach dotyczących nadzwyczajnych zagrożeń występujących na terenie gminy lub sąsiednich gmin w posiedzeniu Zespołu biorą udział wójtowie, burmistrzowie lub prezydent miasta, na terenie których występują zagrożenia. 

§ 6 W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu Zespołu sprawowanie jego funkcji powierza on kierowanie pracami Zespołu Zastępcy. 

§ 7 Szczegółowe zasady bieżących prac Zespołu oraz działanie Zespołu w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, życia, zdrowia lub środowiska określa regulamin pracy Zespołu ustalony i zatwierdzony przez Burmistrza, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 8 W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych Burmistrz może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym. 

§ 9 W czasie obowiązywania nadzwyczajnego zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej Zespół pracuje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przedborzu ul. Mostowa 29 w trybie ciągłym z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w skład Zespołu. 

§ 10 W przypadku wystąpienia zagrożenia Zespół: 

1. Analizuje i ocenia powstałą sytuację nadzwyczajnego zagrożenia oraz ocenia efektywność proponowanych zamierzeń ratowniczych.

2. Koordynuje realizację przedsięwzięć mających na celu likwidację skutków nadzwyczajnego zagrożenia. 

§ 11 Zespół działa na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza rocznego planu pracy. 

§ 12 Obsługę kancelaryjno - biurową zapewnia Pan Jerzy Małecki, a socjalno-bytową Referat Organizacyjny.

§ 13 Traci moc Zarządzenie Nr 8/2007 Szefa Obrony Cywilnej Burmistrz Miasta Przedborza z dnia 06 marca 2007r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.

§ 14 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 916
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-03-20 12:47:59
Czas publikacji: 2008-03-20 12:47:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak