Zarządzenie Nr 15/08 

 
 

Zarządzenie Nr 15/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 22 lutego 2008 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z realizacją zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej"


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 § 1.1. Powołuję się Komisję w składzie:

 Damian Szmigielski - Przewodniczący Komisji

Artur Koski - Członek Komisji

Łukasz Margielewski - Członek Komisji

przy udziale

Inspektora Nadzoru - Pana Bogdana Wrzeszcza

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej"

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 26-02-2008 r. o godz. 800.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 837
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-03-31 13:42:01
Czas publikacji: 2008-03-31 13:42:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak