Zarządzenie Nr 17/08 

 
 

Zarządzenie Nr 17/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

dnia 12.03.2008r.

sprawie zmiany zarządzenia Nr 85/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 14000 EURO netto. 

Na podstawie art.35 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst, jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz.U.07.241.1763 Burmistrz Miasta Przedborza zarządza, co następuje:

§ 1. Zmieniam Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro netto stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 14000 EURO netto zwany dalej Regulaminem w ten sposób, iż ilekroć w treści Regulaminu i w załącznikach do Regulaminu jest mowa o kwocie „500 zł brutto" zastępuje się ją kwotą "2000 zł brutto".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 815
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-03-31 14:41:02
Czas publikacji: 2008-03-31 14:41:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak