Sesja XXIII z dnia 19 marca 2008r. 

 
 

Uchwała Nr XXIII/131/08 

Rady Miejskiej w Przedborzu 

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008
 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,Nr 173 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 462 779,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 462 779,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 

dochody   16 923 652,00  

wydatki    16 826 380,00

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

 1. Dział 630 – Turystyka

  1. 1 Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki –

dokonuje się zmian w nakładach pozostałych do realizacji w latach 2010- 2013 na zadaniu inwestycyjnym wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „ Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza” poprzez zwiększenie nakładów o kwotę 600.000,00

1.2. dokonuje się zmiany na zadaniu inwestycyjnym wykazanym w pozycji Nr 3 pn. „Rewitalizacja miasta- etap I: Przebudowa ul. Mostowej” poprzez zmniejszenie nakładów na to zadanie w 2008 r. o kwotę 13.000,00
i wprowadzeniu nakładów do realizacji w wysokości 600.000,00
na 2009 r.

 1.  Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.1. Rozdział 70095- Pozostała działalność- zwiększa się plan nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pod nazwą” Budowa mieszkań socjalnych” w kwocie 93.629,00

 1.  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  1. 1 Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji – wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą” Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Przedborzu” w wysokości 10.000,00 wykazane w pozycji Nr 1

 2.  Dział 801 – Oświata i wychowanie

  1. 1 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – dokonuje się zmiany w zadaniu inwestycyjnym wykazanym w pozycji Nr 1 pod nazwą „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu” poprzez wydzielenie etapów w nazwie zadania i zwiększeniu nakładów na 2008 r. w kwocie 50.000,00 oraz dokonuje się zmniejszenia nakładów pozostałych do realizacji w 2009 roku o kwotę 600.000,00

 3.  Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

5.1. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadza się zadanie inwestycyjne do pozycji Nr 1 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stodolnianej” 

w wysokości 3.000,00

5.2. Rozdział 90095- Pozostała działalność – dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym wykazanym w pozycji Nr 2 pn. „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz- etap II” poprzez wprowadzeniu nakładów na 2008 r.

w wysokości 10 000,00

 1.  Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

6.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego do pozycji Nr 1 pn. „ Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekracyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 10.000,00

§ 5. Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 10 459 648,00

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3Załącznik nr 4

 

Liczba odwiedzin : 899
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-04-09 09:46:43
Czas publikacji: 2008-04-09 09:46:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak