Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2008 roku 

 

 

 

PROTOKÓŁ

z XXII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Henryka Cieciura – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

Pani Ewa Jadowska – Dyrektor Szkoły Filialnej w Nosalewicach

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego

Pan Zbigniew Pluta oraz inni mieszkańcy miasta i gminy.

Ad. 1.

Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Magdziarz dokonał otwarcia obrad XXII sesji Rady Miejskiej, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał proponowany porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji przyjęty został jednogłośnie – bez odczytania.
Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz.

- Wiceprzewodniczący Rady spytał o współpracę ze Starostwem Powiatowym w sprawie naprawy chodników przy drogach powiatowych i gdzie będzie układana kostka brukowa – wstępne rozmowy zostały przeprowadzone, zgłosiliśmy zapotrzebowanie na kostkę w Górach Mokrych, z tym, że po stronie szkoły nie będzie problemu, natomiast postawiliśmy warunek, aby starostwo poszerzyło pas drogowy po drugiej stronie drogi, aby zrobiono odwodnienie i dopiero wtedy można by układać kostkę ( 75 m). Na terenie miasta kostka miałaby być położona przy ulicy Częstochowskiej i jeżeli wystarczy środków - przy Kieleckiej, ale po rozmowach wiem, że raczej nie będzie to w tym roku. Współpraca wyglądać będzie tak jak dotychczas, a więc starostwo daje materiał, a my wykonujemy roboty.
- Radny Borciuch zapytał od kiedy rozpocznie pracę nowo wybrany dyrektor ZUK – jeśli się uda, to już od początku marca.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - radny Jan Mąkosa.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 października 2007 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97-570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych związanych z piętrzeniem i retencjonowaniem wody w gospodarstwie Piskorzeniec

Po odczytaniu uchwały Wiceprzewodniczący Rady oddał głos Panu Zbigniewowi Plucie, który złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 6. a, b i c uzasadniając, że nie ma na celu kontynuowania sporu i wojny czy polemizowania w tym gronie.

Jak wyraził się Pan Pluta – ma on określony cel i jego osiągnięcie, a nie dochodzenie racji. Realizacja instytucji skargi, zdaniem Pana Pluty, wcale nie polega na rozpatrywaniu konkretnych wniosków skarżących się osób. Rola Rady sprowadza się do tego, aby takich skarg nie było, czyli likwidowania przyczyn ich powstawania. Do zrealizowania tego nie są potrzebne uchwały, ganianie się na argumenty, czasami wystarczy rozmowa.

- Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz powiedział, iż Pan Pluta nie może składać wniosków formalnych, do których prawo mają tylko radni. Poza tym Rada Miejska nie może wycofać się z podjęcia tych uchwał, natomiast co do uczestnictwa Pana Pluty w pracach komisji, składał taki wniosek, ale niestety był w mniejszości.

- Burmistrz Miasta ustosunkowując się do wcześniejszych wypowiedzi stwierdził, że wolą Burmistrza, jako organu wykonawczego, jest załatwienie tej kwestii, ale po przegłosowaniu uchwał przez Radę. Zawsze przyświecał mi taki cel, żeby sprawy załatwiać, a nie gmatwać.

- Pan Pluta dodał, że chodzi mu tylko o wydanie jednego postanowienia i deklarację, Rady, że Program Ochrony Środowiska w pkt.6 zostanie skorygowany.

- Radca Prawny – Pani Edyta Szwed zasugerowała, żeby skupić się na rozpatrzeniu trzech skarg Pana Pluty, które są przedmiotem obrad, poza tym sugestia Pan Pluty zdjęcia skarg z porządku obrad jest nieco dziwna, ponieważ wnioskował o to już dwa razy, po czym była uwaga ze strony Urzędu Wojewódzkiego, że skargi nie zostały przez Radę rozpatrzone.

- Radna Olejnik proponowała, by nie zdejmować skarg z porządku obrad, ponieważ Wojewoda powiadomił nas już, że nie zajęliśmy się sprawą, a po tej sesji może być podobna sytuacja. Poza tym, jako Rada, jesteśmy zobligowani, by ustosunkować się do tych skarg i dotrzymać terminów.

- Wiceprzewodniczący Magdziarz powiedział, że Wojewoda uznał, iż nie zajęcie się skargami, zdjęcie ich z porządku obrad, przecież też na wniosek Pana Pluty, zostało uznane przez nadzór wojewody za nie zajęcie się sprawą. Następnie zapytał Pana Zbigniewa Plutę czy wycofuje swoje trzy skargi.

- Pan Pluta odpowiedział, że jeśli zostanie zaprotokołowane, to co powiedział Pan Naczyński, że ten temat zostanie załatwiony tak jak powiedział, to jest gotów wycofać skargi.

- Burmistrz Miasta w odpowiedzi przypomniał, że złożył deklarację, że po złożeniu wniosku będzie się starał sprawę załatwić i to może obiecać. Natomiast to, jak to się skończy, jest inną sprawą, bo przecież nie jest jedyną stroną w tym postępowaniu.

Ja wyrażam dobrą wolę, żeby to załatwić, po złożeniu wniosku rozpatrzyć na korzyść Pana Pluty, tak jak się da prawnie. Z mojej strony nie będzie złej woli, by to przedłużać. Ale nie powiem, że załatwię, jeśli nie będzie możliwości prawnych.

- Wiceprzewodniczący Rady powiedział, iż ubolewa, że Pan Pluta nie był zaproszony na komisję, o co wnioskował, i wtedy ta rozmowa nie byłaby taka bezprzedmiotowa, bo w tej chwili rozmawiamy o tym czy Pan Pluta wycofa skargi, czy nie. Rozmawialibyśmy o tym na komisji.

- Radca Prawny Pan Józef Domaradzki – poinformował Radę, że nieobecność zainteresowanego na posiedzeniu komisji nie jest żadnym błędem, ani naruszeniem prawa. Sesja jest otwarta i zapewnia udział obywateli w uczestniczeniu na bieżąco w życiu Rady, natomiast na komisję nie ma obowiązku kierowania zaproszeń.

- Radny Trzeciak zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w posiedzeniu, tak by Pan Pluta mógł napisać oświadczenie, że wycofuje swoje skargi. Jeśli takie oświadczenie Pan przedstawi, to my jako Rada, zdejmiemy skargi z porządku obrad i później dopilnujemy, żeby Pan Burmistrz załatwiał wszystko tak jak ma być.


- Wiceprzewodniczący Rady, po przerwie, odczytał oświadczenie złożone przez Pana Zbigniewa Plutę

- Burmistrz Miasta przypomniał, że wyraził deklarację, iż wszczęte zostanie postępowanie, ale nie powiedział, że od razu wyda decyzję, gdyż to nie zależy tylko od niego, bo w tym postępowaniu mogą uczestniczyć również inne strony. Jeżeli to nie będzie wbrew prawu, będzie to przedmiotem sprawy po tych uchwałach. Myślałem, że Pan Pluta wycofa złożone skargi, a my po złożeniu wniosku zajmiemy się następną kwestią, żeby załatwić jak najlepiej i zgodnie z literą prawa, decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i taka była moja wola. Natomiast Pan Pluta w swoim piśmie uzależnia wycofanie skarg od spełnienia pewnych warunków. To pismo nie mówi jednoznacznie i wprost o wycofaniu skarg.

- Pan Zbigniew Pluta odnosząc się do słów Burmistrza powiedział, że nie widzi w swoim piśmie szantażu, uwarunkowania czy czegokolwiek. Pan Burmistrz nie ma wyboru i musi wydać decyzję, a jaką wyda, to jest już inna sprawa.

- Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że pismo Pana Pluty zdaniem Burmistrza oraz Radców Prawnych nie jest deklaracją o wycofaniu trzech skarg Pana Pluty.

- Radca Prawny – Pan Józef Domaradzki zauważył, iż w piśmie Pan Pluta pisze , że „wycofuje z porządku obrad”, a jest to przecież prerogatywa Rady, a nie zainteresowanego. To Rada o tym zdecyduje, ale wtedy dopiero, gdy sam zainteresowany uzna, że jego skargi są bezprzedmiotowe.


- Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie oświadczenie Pana Pluty zapytując Radnych czy uznają je za wycofanie skarg ( 14 głosów przeciwnych ).

Wynik głosowania Rady, zdaniem Wiceprzewodniczącego, świadczy o tym, że oświadczenie nie wyczerpało znamion wycofania skarg przez Pana Zbigniewa Plutę.

Po odczytaniu projektu uchwały z pkt a) wiceprzewodniczący udzielił jeszcze głosu Panu Plucie, a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Wynik stanowił 8 głosów - za, przy 6 wstrzymujących.

Uchwała Nr XXII/123/08 została przekazana do realizacji.


b) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 października 2007 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97-570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie udzielenia informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Uchwała Nr XXII/124/08 przyjęta została przez Radę 8 głosami - za, przy 6 głosach wstrzymujących i została przekazana do realizacji.


c) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 stycznia 2008 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97-570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza

Uchwała Nr XXII/125/08 przyjęta została jednogłośnie ( 14 głosów za ) i przekazana do realizacji.


d) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przedbórz na 2008 rok – wyjaśnienia przedstawiła Skarbnik Miasta- Pani Elżbieta Młynarczyk.

Zgodnie z ustaleniami z ostatniej komisji - uchwała i załącznik inwestycyjny zmienił się o tyle, że kwota 45 tyś zł została zmniejszona na wodociągach i przeznaczona na zadanie: Zakup urządzenia do uzdatniania wody w Józefowie Starym.

Uchwała Nr XXII/126/08 po odczytaniu przyjęta została przez Radę jednogłośnie

( 14 głosów za ) i przekazana do realizacji.


e) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Nosalewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu

Po odczytaniu projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że był na spotkaniu z rodzicami w Nosalewicach i chcą oni, aby ta szkoła pozostała. Argumenty były takie, że po wybudowaniu gimnazjum wszyscy będą za tym, by dzieci przeszły do lepszych warunków, na co w chwili obecnej raczej nie ma gwarancji.

- Pan Arnold Kościuk – przedstawiciel rodziców dzieci z Nosalewic, którzy są przeciwni likwidacji tej szkoły, powiedział, że Rada Miejska i tak zrobi to, co uzna za stosowne, a warunki w szkole w Przedborzu wcale nie są lepsze.

- Burmistrz Miasta ustosunkowując się do wcześniejszych wypowiedzi, stwierdził, że takie argumenty były już przytaczane przy przenoszeniu gimnazjum, a teraz wiemy, że wszystko funkcjonuje o wiele lepiej, niż na ul. Częstochowskiej i ze względów finansowych również wyszło to gminie na dobre. Szkoła ta jest sztucznie utrzymywana przez dowóz, ponieważ mniej więcej połowę uczniów dowozimy do niej. Dzieci będą miały pod wieloma względami lepsze warunki w Przedborzu, niż w Nosalewicach. Poza tym jest to jedyna niezlikwidowana placówka, położona najbliżej Przedborza, a przecież zlikwidowane zostały szkoły, które były bardziej oddalone i miały więcej uczniów. Jest to również najlepszy moment dla nauczycieli, którzy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę do końca roku. Burmistrz obiecał także ze swej strony, że będzie się starał o środki, żeby ten budynek nie uległ dewastacji.

- Radny Trzeciak stwierdził, że nie ma na tej sesji rodziców, którzy podobno są przeciwni tej likwidacji, poza dwoma przedstawicielami, a odnośnie warunków nauczania - na pewno warunki, jakie mamy obecnie w szkole w Przedborzu nie są gorsze od warunków w Nosalewicach. Poza tym, jeśli chcemy coś wybudować, to musimy cos poświęcić. Gdyby to była szkoła rozwojowa, to moglibyśmy ją pozostawić, ale nie jest, a zlikwidowane zostały przecież inne większe szkoły.

- Radna Będkowska zapytała o protokół ze spotkania z rodzicami tak by można się dowiedzieć jakie było ich stanowisko

- Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu – Pani Henryka Cieciura zabrała głos mówiąc, że dziwi się w zasadzie tylko jednemu rodzicowi, który nie chce tym dzieciom dać szansy w ich rozwoju. Powiedziała, że na spotkaniu rodzice byli najbardziej zainteresowani tym, co stanie się z budynkiem szkoły. Porównała również jakość nauczania w klasach łączonych i wyjaśniła, że to sami rodzice robią krzywdę swoim dzieciom.

- Radna Olejnik dodała, że w zeszłym roku mniej więcej o tej porze, sprawa likwidacji tej szkoły była podejmowana podczas sesji, na której było duże zainteresowanie rodziców tą sprawą, a dziś tymczasem widać tylko jednego rodzica, więc być może dotarły do nich pewne oczywiste fakty, że nie będziemy utrzymywać tej szkoły, jeżeli z roku na rok będzie maleć liczba jej uczniów.

- Radny Kieruzal zapytał Burmistrza o wizję zagospodarowania budynku po likwidacji szkoły – do pozyskania są środki z PROW w kwocie do 500 tyś zł, jest jednak problem z osobą odpowiedzialną za pozyskiwanie środków unijnych. Burmistrz powiedział, że dołoży jednak wszelkich starań, żeby takie środki pozyskać, aby nie dopuścić do dewastacji tego budynku i by mógł on służyć mieszkańcom wsi.

- Radny Mąkosa stwierdził, że to mieszkańcy wsi wspólnie z Burmistrzem powinni zadecydować o tym, do czego zostanie zagospodarowany budynek po szkole.

- Dyrektor szkoły w Nosalewicach – Pani Ewa Jadowska zabrała głos w sprawie warunków nauczania w szkole filialnej oraz nieobecności rodziców na tej sesji.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie, w którym przyjęty został większością głosów Rady : za – 8 głosów , przeciw – 5 głosów, wstrzymujący – 1 głos

Uchwała Nr XXII/127/08 została przekazana do realizacji.


f) w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego przedłożonego przez Skarbnika Miasta Przedborza

Uchwałę Nr XXII/128/08 Rada Miejska przyjęła jednogłośnie 14 głosami i przekazała do realizacji.


g) w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego przedłożonego przez Sekretarza Miasta Przedborza

Uchwała Nr XXII/129/08 przyjęta została jednogłośnie ( 14 głosów za ) i przekazana do realizacji.

h) w sprawie przekazania do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych przedłożonych przez Skarbnika i Sekretarza Miasta Przedborza

Uchwała Nr XXII/130/08 przyjęta została przez Radę jednogłośnie ( 14 głosów za )i przekazana do realizacji.


Ad. 7

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu- Pan Tadeusz Michalski podziękował radnym miejskim za życzliwe przyjęcie nowo wydanego albumu pt. „ Przedborskie Krajobrazy ” i prosił o jego promocję oraz wsparcie finansowe. Album trafi do szkół i bibliotek w naszej gminie, jak również będzie rozsyłany do gmin sąsiednich, w których będzie promował nasze miasto. Pan Michalski przedstawił także swoją najnowszą książkę pt. „Klimaty dawne Przedborza”, której druk już rozpoczęto i zwrócił się do Rady Miejskiej o dofinansowanie tej kolejnej pozycji książkowej.


- Pan Duński z Przedborza zwrócił się do Rady z problemem zabierania przez rzekę Pilicę pól uprawnych i spytał o możliwości zalesiania takich gruntów.

Radna Barabasz powiedziała, że grunty takie powinny znaleźć się w Studium Zagospodarowania Przestrzennego, działka do zalesienia musi mieć minimum 50 arów i ważna jest też klasa ziemi danej działki.

Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz dodał, że rzeka Pilica znajduje się obecnie w Obszarze Natura 2000 i w całości podlega ochronie, dlatego nie można jej regulować.

- Radna Barabasz poinformowała, że jest już nowy Program Działań Środowiskowych, z którego można będzie uzyskać dopłaty do łąk i dodała, że nie ma nigdzie wykazu takich działek wchodzących w skład Obszaru Natury 2000.


- Radna Będkowska zwróciła uwagę na problem drogi do Józefowa, przez Józefów i do okolicznych przysiółków, które są w fatalnych stanie i należałoby je wyremontować – jak powiedział Wiceprzewodniczący Magdziarz, jedynym rozwiązaniem jest zawarcie porozumienia z Lasami Państwowymi.


- Wiceprzewodniczący Rady poruszył sprawę śmietnika przy rondzie na działce Pana Dziuby – wysyłane zostało już pismo do Pana Dziuby, aby uporządkował ten teren.


- Radny Borciuch poruszył sprawę podwyższenia diet dla radnych miejskich oraz podwyżek wynagrodzeń pracowników zakładu budżetowego – sprawy podwyżek w ZUK-u będą zależeć już od nowo wybranego dyrektora zakładu.


- Radna Będkowska spytała o projekt wodociągu na Grobli czy został już zrobiony i czy prace ruszą na wiosnę – sprawy dokumentacyjne są na ukończeniu- były małe problemy w Starostwie, ale na pewno będzie robiony w tym roku.


- Wiceprzewodniczący Rady poruszył sprawę przedłużenia oświetlenia ulicznego we wsi Taras na wysokości gospodarstwa Pana Żuławskiego.


Ad. 8

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Magdziarz zamknął XXII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 25 lutego 2008 roku.

 


Liczba odwiedzin : 1430
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-04-17 13:01:36
Czas publikacji: 2008-04-17 13:01:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak