Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza o ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntu 

 
 

Znak:SG-7223/10/08                               Przedbórz dnia 24.04.2008r.

  Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Przedborza o ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntu.

Burmistrz Miasta Przedborza o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 985 o powierzchni 1,01ha położonej w obrębie geodezyjnym Góry Mokre na okres 2 lat z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania.

Zgodnie z ewidencją gruntów działka wpisana jest jako posiadanie samoistne Gminy Przedbórz. Stan prawny działki nie jest uregulowany.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego,

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę przedmiotowej działki ustalona w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/271/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 . 09. 2006r. wynosi 101,00 zł.

Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry : za pierwszy rok dzierżawy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dzierżawy, za drugi rok dzierżawy w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia drugiego roku dzierżawy.

Czynsz będzie podlegał zmianie o procentowy wzrost zmiany w trakcie trwania dzierżawy w przypadku zmiany wyjściowych stawek czynszu dokonanych przez Radę Miejską w Przedborzu.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany będzie regulować wszelkie daniny publiczne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, a także inne świadczenia wynikające z dzierżawy.

Dzierżawca nie będzie uprawniony bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego do oddania przedmiotu umowy w poddzierżawę albo do bezpłatnego używania osobom trzecim.

Dzierżawca zobowiązany będzie do używania przedmiotu umowy w sposób zgodny z umową.

Dzierżawa będzie mogła być wypowiedziana przez Wydzierżawiającego przed upływem terminu, na jaki grunt został wydzierżawiony w przypadku, gdy nieruchomość ta będzie niezbędna na cele szczególnie ważne dla potrzeb gminy bądź użytkowania jej niezgodnie z przeznaczeniem, na jakie nieruchomość została wydzierżawiona.

W takim przypadku rozwiązanie umowy nastąpi po uprzednim 1-miesięcznym wypowiedzeniu na piśmie na dzień 1 marca lub 1 września.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2008r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. wpłacenie w gotówce ustalonego wadium w wysokości 20,00 zł/ słownie : dwadzieścia złotych/ w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu najpóźniej do dnia 21 maja 2008r. włącznie do godziny 1400,

2. okazanie dowodu wpłaty wadium,

3. okazanie dowodu tożsamości,

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne,jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych- tj. 10,00 zł / słownie: dziesięć złotych /.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kwoty czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zakończeniu przetargu.

Burmistrz Miasta Przedborza zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o terminie zawarcia umowy dzierżawnej.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Miasta Przedborza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta Przedborza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie zaistnienia uzasadnionej dla Gminy przyczyny.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101 lub telefonicznie 44 781 22 61 do 65.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez:


1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu na okres 30 dni, tj. od dnia 24.04.2008r. do dnia 26.05.2008r.,


2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Górach Mokrych,

opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego w Przedborzu na stronie internetowej www.przedborz.bipst.pl.

 

Burmistrz Miasta Przedborza mgr inż. Miłosz Naczyński

 

Liczba odwiedzin : 807
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-04-24 15:17:47
Czas publikacji: 2008-04-24 15:17:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak