Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 

 

 

Znak:SG- 7223/12/08                             Przedbórz dnia 28. 04. 2008r.

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28.04.2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2,art.25 ust.1 i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, na podstawie uchwały Nr XXIV/135/2008 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 kwietnia 2008r. Burmistrz Miasta Przedborza o g ł a s z a, że z zasobu nieruchomości Gminy Przedbórz przeznacza się do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 31 grudnia 2008r. grunt o powierzchni 848,40m2 stanowiący część działki nr 96/2 i 97/2 położonej w Przedborzu obręb nr 2.

Wyżej opisany grunt przeznacza się do wydzierżawienia z przeznaczeniem na wykorzystanie terenu do nauki jazdy pojazdami mechanicznymi.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę przedmiotowego gruntu ustalona w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/271/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 . 09. 2006r. wynosi 124,21zł z podatkiem VAT/czynsz netto – 101,81 zł, podatek VAT 22% - 22,40 zł/.

Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do dnia 10 każdego miesiąca .

Czynsz będzie podlegał zmianie w trakcie trwania dzierżawy w przypadku zmiany wyjściowych stawek czynszu dokonanych przez Radę Miejską w Przedborzu.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany będzie regulować wszelkie daniny publiczne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, a także inne świadczenia wynikające z dzierżawy.

Dzierżawca zobowiązany będzie do używania przedmiotu dzierżawy w sposób zgodny z przeznaczeniem, na jakie została nieruchomość wydzierżawiona i Dzierżawca nie będzie mógł oddać dzierżawionej nieruchomości osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania ani jej poddzierżawiać bez zgody Wydzierżawiającego.

Dzierżawa będzie mogła być wypowiedziana przez Wydzierżawiającego przed upływem terminu, na jaki grunt został wydzierżawiony w przypadku, gdy nieruchomość ta będzie niezbędna na cele szczególnie ważne dla potrzeb gminy bądź użytkowania jej niezgodnie z przeznaczeniem, na jakie nieruchomość została wydzierżawiona.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu na okres 21 dni, tj. od dnia 28.04.2008r.do dnia 19.05. 2008r.i na stronie internetowej www.przedborz.bipst.pl.

Burmistrz Miłosz Naczyński

Ogłoszenie

 


Liczba odwiedzin : 907
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-04-28 10:49:06
Czas publikacji: 2008-04-28 10:49:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak