Zarządzenie Nr 21/08 

 
 

Zarządzenie Nr 21/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) § 9 pkt 7 Uchwały Nr XX/116/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2007roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.

Zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową, o charakterze doradczym i opiniodawczym do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w postaci „Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy, lekkoatletyka, piłka siatkowa" przez organizacje pozarządowe w składzie:

1. Antoni Auguścik- przewodniczący

2. Anna Kuder - zastępca przewodniczącego

3. Karolina Klusek - członek

4. Agnieszka Czuryllo - członek

§ 2. Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 820
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-05-06 12:14:17
Czas publikacji: 2008-05-06 12:14:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak