Sesja XXIV z dnia 24 kwietnia 2008r. 

 
 

Uchwała Nr XXIV/132/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2007 rok, przedstawione przez Burmistrza Miasta Przedborza, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Przedborza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Uchwała Nr XXIV/133/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,Nr 173 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 376 552,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 191 152,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 17 300 204,00

wydatki 18 017 532,00

§ 4. Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 717 328,00

który zostanie pokryty przychodami z kredytu

§ 5. 1.Przychody budżetu i ich przeznaczenie po zmianach wynoszą 1 432 657,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. 2. Rozchody budżetu wynoszą 715 329,00

zgodnie z załącznikiem 5  

§ 6. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:  

 1.  

  Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo 

   1.1 Rozdział 01095 – pozostała działalność –dokonuje się zmian w nakładach na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 2 pod nazwą „Zakup urządzeń do uzdatniania wody na ujęciu wody w Józefowie Starym” poprzez zwiększenie środków
   w kwocie 10 000,00

 2.  

  Dział 600 – Transport i łączność

   2.1 Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe- wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne wykazane w pozycji Nr 1 pod nazwą „ Remont chodników
   w gminie przy drogach powiatowych” w kwocie 21 000,00
    

   2.2 Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne- zwiększa się nakłady na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 4 pod nazwą „Modernizacja dróg we wsiach: Kaleń, Góry Suche, Piskorzeniec oraz ul. Cegielniana” w kwocie 30 000,00

 3.  

  Dział 630 – Turystyka 

   3.1 Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejsza się nakłady na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 2 pod nazwą „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przedborzu” w kwocie 50 000,00

 4.  

  Dział 710 – Działalność usługowa

   4.1 Rozdział 71095- Pozostała działalność- zwiększa się plan nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pod nazwą ” Targowisko miejskie ” w kwocie 30 000,00

 5.  

  Dział 801 – Oświata i wychowanie

   5.1 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – dokonuje się zmiany w zadaniu inwestycyjnym wykazanym w pozycji Nr 1 pod nazwą „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu” poprzez wydzielenie etapów I oraz II do oddzielnych pozycji w załączniku, jak również zwiększa się środki na zadanie z Etapu I – Budowa Zespołu Szatniowego – w kwocie 805 000,00 wykazanego w pozycji Nr 1

   5.2 Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół- zwiększa się nakłady na zadaniu pod nazwą „ Zakup foteli do autobusu szkolnego „ w kwocie 3 600,00

 

6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

   6.1 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pod nazwą „ Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rereacyjnego w ramach narodowego programu Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 10 000,00  

§ 7. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1 587 532,00 

z przeznaczeniem na:

 1.  

  występujący w ciągu roku deficyt przejściowy w wysokości 500 000,00

 2.  

  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 163 135,00

 3.  

  planowany deficyt budżetu 717 328,00 

§ 8. Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008 zmienionej uchwałą Nr XXIII/131/08, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 11 319 248,00 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza. 

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3Załącznik nr 4Załącznik nr 5


 Uchwała Nr XXIV/134/08 

Rady Miejskiej w Przedborzu 

z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust.1, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Przedborzu w obrębie geodezyjnym Nr 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 37 o powierzchni 1,8103 ha. Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radomsku księga wieczysta KW PT1R/00018463/9/.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Przedbórz na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2007 roku GN.V.7723/R/1023/2006/E.P.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XXIV/135/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę części działek o numerach: 96/2 i 97/2, położonych w Przedborzu w obrębie nr 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na okres do 31 grudnia 2008 r. dotyczącej wydzierżawienia części działek nr 96/2 i 97/2 o łącznej powierzchni 848,40m2 , położonych w Przedborzu w obrębie nr 2.  

Powyższe działki są własnością Gminy Przedbórz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Uchwała Nr XXIV/136/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 1 i 3 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 268.388,76 zł i rachunkiem zysków i strat wykazującym kwotę - 15.594,64 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Uchwała XXIV/137/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Nosalewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu 

Na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 roku likwiduje się Szkołę Filialną w Nosalewicach.

2. Dokumentację zlikwidowanej szkoły, o której mowa w ust. 1 przejmie Gmina Przedbórz, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmie Kurator Oświaty w Łodzi.

3. Uczniowie zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Nosalewicach mają możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 866
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-05-07 08:17:13
Czas publikacji: 2008-05-07 08:17:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak