Zarządzenie Nr 23/08 

 
 

Zarządzenie Nr 23/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I - budowa Zespołu Szatniowego".

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski - Przewodniczący

2. Antoni Auguścik -Z-ca Przewodnicząceg

3. Aleksandra Bartecka -Sekretarz

4. Włodzimierz Rak -członek

5. Anna Kuder -członek

6. Henryka Cieciura -członek

7. Jan Mąkosa -członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu. Etap I - budowa Zespołu Szatniowego".

§.3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Liczba odwiedzin : 785
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-05-09 13:30:02
Czas publikacji: 2008-05-09 13:30:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak