Zarządzenie Nr 24/08 

 
 

Zarządzenie Nr 24/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 02 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na„Remont – przebudowa drogi w m. Wola Przedborska - droga gminna, polegający na wykonaniu nakładki z masy mineralno- bitumicznej o grubości 4 cm o łącznej powierzchni 1500 m2".

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski -Przewodniczący

2. Artur Koski -Z-ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka -Sekretarz

4. Magdalena Duńska -członek

5. Łukasz Margielewski -członek

§.2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont - przebudowa drogi w m. Wola Przedborska - droga gminna, polegający na wykonaniu nakładki z masy mineralno - bitumicznej o grubości 4 cm o łącznej powierzchni 1500 m2".

§.3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§.4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 1465
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-05-09 13:37:42
Czas publikacji: 2008-05-09 13:37:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak