Zarządzenie Nr 25/08 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 25/2008

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Z DNIA 02. 04. 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie, wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 8 ust. l,2,3, § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207.poz.2108/ Burmistrz Miasta Przedborza zarządza, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie, wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz, w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) ze składu Komisji odwołuje się Panią Walerię Krawczyk,

2) na członka Komisji powołuje się Panią Annę Majewską.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 828
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-05-09 14:16:23
Czas publikacji: 2008-05-09 14:16:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak