Zarządzenie Nr 27/08 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 27/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 15 kwietnia 2008r

 

w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla czlonków ochotniczej straży pożarnej na I półrocze 2008r.

Na podstawie art.28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U z 2002r Nr 147 poz. 1229 z póź.zm/,komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IVkwartale 2007 roku /MP.z 2008 r Nr 13 poz. 141 /,zarządza się co następuje:

 

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny w kwocie 8.00 zł za każdą godzinę uczestnictwa przez członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

§ 2 Ekwiwalent w kwocie , o której mowa w § 1 przysługuje na I półrocze 2008r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2008r.

 

 

Liczba odwiedzin : 871
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-05-28 14:10:59
Czas publikacji: 2008-05-28 14:10:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak