Zarządzenie Nr 28/08 

 
 

Zarządzenie Nr28/2008 r.

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania kontroli utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 3, art. 30 ust.1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust.1, art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. u z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Uchwały Nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 337, poz. 3029 i 3030) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję ds. przeprowadzania kontroli utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Przedbórz, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący:

Margielewski Łukasz – podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Członkowie:

Koski Artur – podinspektor ds. dróg Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Mirosław Kapuściński –inspektor ds. wymiaru podatku Urzędu Miejskiego w Przedborzu

§ 3

Zadaniem Komisji, w składzie co najmniej dwuosobowym, jest przeprowadzanie kontroli realizacji „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz” przyjętego uchwałą Nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 lipca 2007 r., w tym w szczególności:

  1. przestrzegania zasad zbierania i pozbywania się odpadów stałych,

  2. przestrzegania zasad gromadzenia i wywozu nieczystości ciekłych

§ 4

Z dokonanej kontroli Komisja sporządzi protokół, oddzielnie dla każdej kontrolowanej nieruchomości.

§ 5

Dokumentację z kontroli Komisja niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 897
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-04 09:00:02
Czas publikacji: 2008-06-04 09:00:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak