Zarządzenie Nr 30/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 30/2008

Burmistrz Miasta Przedborza

z dnia 2 maja 2008 roku

 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Programu Integracji Społecznej PPWOW

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)zarządzam, co następuje: 

§1. 

Powołuję Gminny Zespół Programu Integracji Społecznej PPWOW w składzie: 

-Wojciech Karbownik    - Gminny Koordynator Programu, 

- Henryka Cieciura       - Specjalista do Spraw Integracji Społecznej 

- Elżbieta Koska          - Specjalista do Spraw pozyskiwania środków zewnętrznych 

- Jagoda Auguścik       -Specjalista do Spraw Komunikacji Społecznej 

- Barbara Malenda       - Specjalista do Spraw Zarządzania Finansowego 

- Małgorzata Błaszczyk - przedstawiciel samorządowych jednostek 

§2. 

Zespół o którym mowa wyżej odpowiedzialny jest za koordynację merytorycznej i finansowej realizacji zadań objętych Programem na teranie gminy , przy współpracy z Konsultantem Regionalnym. 

§3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy. 

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 966
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-04 10:22:48
Czas publikacji: 2008-06-04 10:22:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak