Zarządzenie Nr 32/08 

 

 

Zarządzenie Nr 32/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 15 maja2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę zbiornika retencyjnego w Przedborzu ".

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski -Przewodniczący

2. Artur Koski -Z-ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka -Sekretarz

4. Anna Kuder -Członek

5. Łukasz Margielewski -Członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę zbiornika retencyjnego w Przedborzu".

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 853
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-04 10:31:28
Czas publikacji: 2008-06-04 10:31:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak