Sesja XXV z dnia 20 maja 2008r. 

 
 

Uchwała Nr XXV/138/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 20maja 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 175 417,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 485 417,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 17 475 621,00

wydatki 18 502 949,00

§ 4. Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 027 328,00

który zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki

§ 5.1. Przychody budżetu i ich przeznaczenie po zmianach wynoszą 1 742 657,00

zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. 2. Rozchody budżetu wynoszą 715 329,00

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym

na 2008 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

 1. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

  1. 1 Rozdział 01095 – pozostała działalność –dokonuje się zmian w nakładach na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pod nazwą „Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie /Stodolniana, Grobla, Cmentarna, Turystyczna, Miejskie Pola (2 sieci), Wierzchlas” poprzez zwiększenie środków w kwocie 10 000,00

 2. Dział 750 - Administracja publiczna

  2.1 Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych na 2009 r. zadania wykazanego w pozycji Nr 3 pod nazwą „Zintegrowany System e-Usług Publicznych „ (Wrota Regionu Łódzkiego) w wysokości 22 245,00
 3. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

  3.1 Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji - dokonuje się zmiany w nazwie zadania wykazanego w pozycji Nr 1 pod nazwą „ Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Przedborzu” na „Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji
  w Przedborzu”
 4. Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – dokonuje się wprowadzenia środków na zadanie pod nazwą „Adaptacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Górach Mokrych” w wysokości 5 000,00

5. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

5.1 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pod nazwą „ Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rereacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 310 000,00

§ 7. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1 944 032,00

z przeznaczeniem na:

 1. występujący w ciągu roku deficyt przejściowy w wysokości 500 000,00

 2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 163 135,00

 3. planowany deficyt budżetu 1 027 328,00

§ 8. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 5 o kwotę 546 000,00

§ 9. Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008 zmienionej uchwałą Nr XXIII/131/08,XXIV/133/08, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 11 644 248,00

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3Załącznik nr 4Załącznik nr 5

 


 Uchwała Nr XXV/139/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz.694 z późn. zm.) oraz art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej ( t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz.123 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu za rok 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 1 759 489,34 i rachunkiem zysków i strat wykazującym kwotę 41 521,50 oraz informację dodatkową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Uchwała Nr XXV/140/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ludowego w Przedborzu

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Ludowego w Przedborzu za rok 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 277 449,67 i rachunkiem zysków i strat wykazującym kwotę 14 142,24 oraz informację dodatkową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Uchwała Nr XXV/141/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 samorządowej instytucji kultury -Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz.694 z późn. zm.) oraz art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:  

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu za rok 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 16 379,09 i rachunkiem zysków i strat wykazującym kwotę 6 029,97 oraz informację dodatkową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 Uchwała Nr XXV/142/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 20 maja 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm. ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/200/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wartości jednego punktu w złotych w § 1. wykreśla się punkt 2).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 r.


 Uchwała Nr XXV/143/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm. ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie w kwocie 700 zł jako najniższe wynagrodzenie zasadnicze w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego odnoszącego się do pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przedborzu.

§ 2. Ustala się wartość jednego punktu w wysokości 4,50 zł w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego odnoszącego się do pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przedborzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/116/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 czerwca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 r.

  


Uchwała Nr XXV/144/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w Zakładzie Usług Komunalnych w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222; Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 430 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie w kwocie 700 zł jako najniższe wynagrodzenie zasadnicze w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego odnoszącego się do pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Przedborzu.

§ 2. Ustala się wartość jednego punktu w wysokości 4,50 zł w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego odnoszącego się do pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Przedborzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/117/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 czerwca 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 r.

 


 Uchwała Nr XXV/145/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007 - 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007-2013.

2. Integralną częścią uchwały jest dokument pt.: „Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007-2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przedborza na lata 2007-2013 powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 Uchwała Nr XXV/146/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przedborza na lata 2007-2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§1. Ustala się „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przedborza na lata 2007 - 2013" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


 Uchwała Nr XXV/147/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie udziału Gminy Przedbórz w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego )”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na udział Gminy Przedbórz w projekcie „ Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego )" wspólnie z Województwem Łódzkim.

2. Projekt będzie zgłoszony do realizacji przez Województwo Łódzkie w ramach Osi priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

3. Upoważnia Burmistrza Miasta Przedborza do podpisania umowy z Województwem Łódzkim na uczestnictwo w wymienionym projekcie i składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 822
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-04 13:41:53
Czas publikacji: 2008-06-04 13:41:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak