Zarządzenie Nr 34/08 

 

 

 

Zarządzenie Nr 34/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 2 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z realizacją zadania: „Budowa ciepłociągu pomiędzy Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym a Przedszkolem"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuję się Komisję w składzie:

Damian Szmigielski - Przewodniczący Komisji

Antoni Auguścik - Członek Komisji

Artur Koski - Członek Komisji

przy udziale

Użytkownika - Henryka Cieciura

Użytkownika - Grażyna Włoch

Inspektora Nadzoru - Pana Bogdana Wrzeszcza

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. „Budowa ciepłociągu pomiędzy Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym a Przedszkolem"

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 04-06-2008r. o godz. 800.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 842
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-11 11:17:49
Czas publikacji: 2008-06-11 11:17:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak