RADA MIEJSKA                                       ... 

 

 

RADA MIEJSKA                                        Przedbórz, dn. 09.04.2008r.

W PRZEDBORZU

Mieszkańcy  

Miasta i Gminy Przedbórz

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591) z w o ł u j ę XXIV sesję Rady Miejskiej w dniu 24.04.2008r. ( czwartek ) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego w Przedborzu z proponowanym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady między sesjami.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2007.

7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2007.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2007,

b) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na 2008 rok,

c) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę części działek o numerach: 96/2 i 97/2 położonych w Przedborzu w obrębie nr 2,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych,

f) w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przedborzu,

g) w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Nosalewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu.

9. Sprawy różne i wolne wnioski .

10. Zakończenie obrad.

Z poważaniem


Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Przedborzu 

Józef Zbigniew Słoniewski


Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Zaproszenie

 


Liczba odwiedzin : 840
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-04-17 13:48:27
Czas publikacji: 2008-04-17 13:48:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak