Sesja XXVI z dnia 11 czerwca 2008r. 

 
 

 Uchwała Nr XXVI/148/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 11 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153 poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218 ) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany: z 2005 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić Powiatowi Radomszczańskiemu pomocy finansowej w wysokości 8.000 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu "ciężkiego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasad jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Przedbórz, a Powiatem Radomszczańskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Uchwała Nr XXVI/149/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 11 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 22 000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 22 000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 17 576 349,45

wydatki 18 603 677,45

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:   

 1. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

  1. 1 Rozdział 01095 – pozostała działalność –dokonuje się zmian w nakładach na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 2 pod nazwą „Zakup urządzeń do uzdatniania wody na ujęciu wody w Józefowie Starym” poprzez zmniejszenie środków w kwocie 10 000,00 

2. Dział 600 – Transport i łączność 

2.1. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia w planie nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 4 pod nazwą „Modernizacja dróg we wsiach: Kaleń, Góry Suche, Piskorzeniec oraz ul. Cegielnianej „ w wysokości 32 000,00

 1. Dział 750 - Administracja publiczna

  3.1 Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – dokonuje się zmiany na zadaniu inwestycyjnym wykazanym w pozycji Nr 3 pod nazwą” Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) polegającej na rozdzieleniu nakładów z 2009 r w wysokości 22 245,00 na: 2009 rok kwotę w wysokości 7 170,00 i na 2010 rok w wysokości 15 075,00
 2. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa 

4. 1Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wprowadza się środki budżetowe na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pod nazwą „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego”
w wysokości 8 000,00

   4.2 Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się wprowadzenia zadania majątkowego wykazanego w pozycji Nr 2 pod nazwą „ Zakup i montaż urządzeń wentylacyjno-grzewczych do budynku OSP w Przedborzu”
   w wysokości 19 000,00

§ 5. Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008 zmienionej uchwałą Nr XXIII/131/08,XXIV/133/08,XXV/138/08, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 11 693 248,00

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3  

Uchwała Nr XXVI/150/08  

Rady Miejskiej w Przedborzu 

z dnia 11 czerwca 2008 roku 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Przedborza 

Na podstawie art. 4 pkt. 1 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223, Dz. U. z 2006 r. Nr 39 poz. 272, Dz. U. z 2008 r. Nr 73 poz. 431 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 11 czerwca 2008 roku ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta Przedborza, wg niżej wymienionych składników:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 5.200 zł

2) dodatek funkcyjny w wysokości - 1.700 zł

3) dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku. Uchwała Nr XXVI/151/08 

Rady Miejskiej w Przedborzu 

z dnia 11 czerwca 2008 roku

 

w sprawie opłaty targowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 ) i art. 15 ust. 1 i 3 oraz art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844; zmiany: z 2005 r. 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 245 poz. 1775, Nr 251 poz. 1847), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy Przedbórz w następujących wysokościach:

1/ za zajęcie powierzchni do 18 m2, zastrzeżeniem pkt 3 i 4          - 12 zł;

2/ za zajęcie powierzchni powyżej 18 m2, zastrzeżeniem pkt 3 i 4   - 17 zł;

3/ przy sprzedaży przez sprzedających wyroby własnej produkcji rolnej ze skrzynki, kosza, ręki               - 6 zł;

4/ przy sprzedaży zwierząt gospodarskich (od 1 sztuki):

a) koń dorosły                      - 9 zł;

 b) młodzieży (konie, bydło)       - 6 zł;

c) bydło dorosłe                  - 8 zł;

d) prosięta od 1 do 20 szt.     - 1 zł;

 e) prosięta powyżej 21 szt.      - 2 zł;

f) kozy i owce                    - 2 zł.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Ustala się inkasentów opłaty targowej w osobach Pani Katarzyny Sobieraj i Pana Mirosława Kapuścińskiego, pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

3. W przypadku niemożliwości dokonywania poboru opłaty targowej przez któregoś z inkasentów, obowiązuje wzajemne zastępstwo.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3,5 % z pobranej łącznie kwoty opłaty targowej dla każdego z inkasentów. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentom w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu na koniec każdego miesiąca z dołu, po uprzednim rozliczeniu się inkasentów z pobranej opłaty.

5. W przypadku nieobecności jednego z inkasentów, zastępujący pobiera prowizję w wysokości 7 % od pobranej kwoty opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/98/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 893
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-08 15:34:59
Czas publikacji: 2008-07-08 15:34:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak