Zarządzenie Nr 38/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 38/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 05 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania turystycznego terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu ".

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski - Przewodniczący

2. Antoni Auguścik - Z-ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka - Sekretarz

4. Anna Kuder - Członek

5. Artur Koski - Członek

6. Łukasz Margielewski - Członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania turystycznego terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu ".

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 i do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 895
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-28 08:54:40
Czas publikacji: 2008-07-28 08:54:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak