Zarządzenie Nr 40/08 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 40/08

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. „Remont - przebudowa drogi w m. Wola Przedborska- droga gminna, polegający na wykonaniu nakładki z masy mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm o łącznej powierzchni 1500 m2"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.

Remont - przebudowa drogi w m. Wola Przedborska- droga gminna, polegający na wykonaniu nakładki z masy mineralno - bitumicznej o grubości 4 cm o łącznej powierzchni 1500 m2"

w składzie:

1. Antoni Auguścik - przewodniczący Komisji,

2. Łukasz Margielewski - członek Komisji,

przy udziale:

ze strony Wykonawcy robót:

1.Piotr Makuch - kierownik budowy

ze strony Inwestora:

Eugeniusz Mądry - inspektor nadzoru

§2

Zadaniem Komisji jest wykonanie przeglądu i odbioru wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 850
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-28 09:08:35
Czas publikacji: 2008-07-28 09:08:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak