Sesja XXXV z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 
 

Uchwała Nr XXXV/207/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 300,00  zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 300,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 20 152 503,02

 • dochody ogółem

w tym:

 dochody majątkowe 1 245 193,00

 dochody bieżące 18 907 310,02 

 • wydatki 21 340 565,02

§ 4.Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach: 

 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

  1. 1 Rozdział 01095- Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn. „ Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie /Stodolniana, Grobla, Cmentarna, Turystyczna, Miejskie Pola (2 sieci), Wierzchlas „ w wysokości 11 550,00 

 1.  Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

   2.1. Rozdział 70095- Pozostała działalność – dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa mieszkań socjalnych”
  w wysokości 6 976,00

§ 5. Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2008 rok zmienionej uchwałą Nr XXIII/131/08, XXIV/133/08, XXV/138/08, XXVI/149/08, XXVII/154/08, XXVIII/159/08, XXIX/165/08, XXX/166/08, XXXI/173/08, XXXII/184/08, XXXIII/194/08, XXXIV/201/08, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 16 103 411,00

 § 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

 §7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,


 

UCHWAŁA NR XXXV/208/08

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Przedbórz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Radomszczańskiego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 13 ust. 2 i art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. l pkt 7 i art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zmiany: z 2000 r. Dz. U. Nr 6 poz. 70; z 2004 r. Dz. U. Nr 281 poz. 2782; z 2005 r. Dz. U. Nr 130 poz. 1087, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 220 poz. 1600, Dz. U. Nr 220 poz. 1601; z 2007 r. Dz. U. Nr 69 poz. 468, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 59 poz. 369) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Przedbórz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Radomszczańskiego, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na cele drogowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 Uchwała Nr XXXV/209/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków budżetowych gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr.142, poz.1591: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111) oraz art.191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112), 

 Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków budżetu gminy Przedbórz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, a których termin realizacji nastąpi w 2009 r. określony w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa § 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Środki finansowe niewykorzystane w terminach określonych w załączniku Nr 1 do uchwały podlegają przekazaniu na dochody gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Załącznik


 

Uchwała Nr XXXV/210/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2009

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „i”, „e” pkt.10 oraz art.51 ust.1 i 2, art.57, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ﴾ Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008r. Nr 180 poz.1111 ﴿ oraz art.165, art.166, art.173, art. 174, art.182, art.184, art.188 ust.2, art.195 ust.2,3 art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 , Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187poz.1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832, Dz. U z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112﴿,

Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje;

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Przedbórz na rok 2009

wg załącznika Nr 1 w wysokości: 19 021 595,00

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 18 890 595,00

b) dochody majątkowe w kwocie 131 000,00

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu Gminy Przedbórz na rok 2009 wg załącznika Nr 2 w wysokości: 20 183 930,00 w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 16 596 680,00

b) wydatki majątkowe w kwocie 3 587 250,00

2.2.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 2 a w wysokości 112 910,00

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1162 335,00 który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody budżetu i ich przeznaczenie w wysokości 1 736 245,00 oraz rozchody budżetu w wysokości 573 910,00 zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a

§ 5. Ustala się prognozę długu i spłat budżetu gminy Przedbórz na 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2009 w kwocie 3 587 250,00 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 7. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w wysokości 100 000,00

§ 8. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie 71 000,00 w tym: 

 1.  rezerwę ogólną w kwocie 66 000,00

 2. rezerwę celową w wysokości 5 000,00

§ 9.1 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8  w wysokości 3 685 569,00

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości 16 904,00

 § 10. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 w wysokości 441 356,00

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11 w wysokości 28 971,00

§12.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 12 w wysokości 21 000,00

§13.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13 w wysokości 1 154 000,00

§14.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 17 w wysokości 1 123 000,00

§ 15.Ustala się plan dotacji przedmiotowej oraz dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla zakładu budżetowego - Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 14 w wysokości 128 679,00

§ 16. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 15 w wysokości 361 626,00

 §17. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 16 w wysokości 100 000,00

 §18.Ustala się limit wydatków na rok budżetowy oraz limit wydatków na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3

 § 19.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 853 677,00 z przeznaczeniem na: 

1) występujący w ciągu roku deficyt przejściowy w wysokości 500 000,00

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 573 910,00

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 162 335,00

4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 617 432,00

 §20.Upoważnia się Burmistrza Miasta do : 

 1.  zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych, do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 17 081 325,00 

 2.  zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości kwot ujętych w planie budżetu na rok następny 

 3.  zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku deficytu przejściowego budżetu w wysokości 500 000,00

 4.  lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, 

 5.  dokonywanie zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

 6.  przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

 7.  do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§21. Ustala się, że dochody pobierane przez jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budżetu gminy, jednostki organizacyjne odprowadzają na rachunek bankowy gminy w terminie do dnia 10-ego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc kończący rok budżetowy do dnia 31 grudnia.

 § 22.1. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miejskiej.  

2. Burmistrz Miasta w terminie do 31 sierpnia 2009 roku przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, a do 20 marca 2010 r. przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009. 

 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

 Objaśnienia,    Załącznik nr 1,    Załącznik nr 2,    Załącznik nr 2a,    Załącznik nr 3,    Załącznik nr 4 i 4a,    Załącznik nr 5,    Załącznik nr 6,    Załącznik nr 7,    Załącznik nr 8,    Załącznik nr 9,    Załącznik nr 10,    Załącznik nr 11,    Załącznik nr 12,    Załącznik nr 13,    Załącznik nr 14,    Załącznik nr 15,    Załącznik nr 16,    Załącznik nr 17,

 

Liczba odwiedzin : 2011
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-27 08:31:31
Czas publikacji: 2009-01-27 08:31:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak