Zarządzenie Nr 94/08 

 
 

 ZARZĄDZENIE NR 94

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Z DNIA 23 grudnia 2008roku

W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zmiany z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz.U. Nr 96 poz. 959; Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, zmiany z 2004r. Dz.U. Nr 64 poz. 593; Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135; Dz.U. z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, Dz.U. z 2006r. Nr 94 poz. 651; Dz.U. z 2008r. Nr 209 poz. 1316).

zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miejskim w Przedborzu Regulamin przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 7/2008 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik - regulamin

 

Liczba odwiedzin : 699
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-02-11 12:06:45
Czas publikacji: 2009-02-11 12:06:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak