Zarządzenie Nr 5/09 

 
 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 5/2009

 BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

 Z DNIA 15.01.2009r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży,oddawania w wieczyste użytkowanie, wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz § 8 ust.1,2,3, § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108/, Burmistrz Miasta Przedborza zarządza, co następuje:

 § 1. W zarządzeniu Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie, wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz, w §1 wprowadza się następujące zmiany:

 1) ze składu Komisji odwołuje się Pana Józefa Słoniewskiego,

 2) na członka Komisji powołuje się Panią Zofię Grabowską.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 814
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-19 15:10:39
Czas publikacji: 2009-03-19 15:10:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak