Sesja XXXVIII z dnia 02 kwietnia 2009 r. 

 
 

 

Uchwała Nr XXXVIII/227/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 02 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505), Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 190 043,05 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 190 043,05 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

  • dochody ogółem 19 732 492,05

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 238 979,00

dochody bieżące w kwocie 19 493 513,05

  • wydatki ogółem 23 265 619,05

§4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

1. Dział 600 – Transport i łączność

1.1.Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu nakładów na zadaniu inwestycyjnym wykazanym w pozycji nr 4 pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu” w wysokości 21 000,00

2. Dział 750 – Administracja Publiczna

2.1.Rozdział 75022 – Rady gmin - dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji nr 1 pn.” Zakup drukarki dla biura Rady Miejskiej „ w kwocie 500,00.

2.2. Rozdział 75023- Urzędy gmin – dokonuje się zmian polegających na:

  • zmniejszeniu planu nakładów na zadaniu wykazanym w pozycji nr 1 pn.Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego” w wysokości 5 240,00,

  • wprowadzeniu do planu wydatków zadania wykazanego w pozycji nr 2 pn. „Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego” w kwocie 3 500,00

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

3.1. Rozdział 80104 – Przedszkola - dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji nr 1 pn. Monitoring Przedszkola” w wysokości 1 075,90

3.2. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Zespołu Placówek Oświatowych” w wysokości 1 000,00

4. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

4.1. Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji nr 7 pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w parku przy ul. Częstochowskiej” w wysokości 28 000,00

5. Dział 921 – Kultura ochrona dziedzictwa narodowego

5.1.Rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring wokół budynku Domu Kultury” w wysokości 5 532,00

6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

6.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko- Orlik 2012” w kwocie 16 000,00

6.2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych zadania wykazanego w pozycji nr 1 pn. „Budowa ciągów pieszych z kostki brukowej do obiektów sportowych” w wysokości 20 000,00

§ 5.Dokonuje się zmiany § 20 pkt.1Uchwały Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/211/09, Nr XXXVII/222/09, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 19 132 656,02

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,    Załącznik nr 2,    Załącznik nr 3

 


 

Uchwała Nr XXXVIII/228/09

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 02 kwietnia 2009r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458), oraz art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się zaciągnąć kredyt do wysokości 218 599,00 (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.” Termomodrernizacja budynku Przedszkola „

§ 2. Kredyt będzie spłacany w latach 2010 – 2019 z dochodów własnych gminy lub z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku ich braku z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Kredyt określony w § 1 zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 4. Postanawia się zabezpieczyć spłatę kredytu, o którym mowa w § 1 poprzez wystawienie weksla in blanco.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytu przez gminę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 7.Sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały złoży Burmistrz wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za rok 2009.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 2 kwietnia 2009 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458), w związku z art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Przedbórz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 36/2 położona w obrębie nr 8 w Przedborzu, o powierzchni 501 m².

§ 2. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW 76577.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

UCHWAŁA NR XXXVIII/230/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 2 kwietnia 2009 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Przedbórz szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 5 ust. 5c w związku z ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572; z 2003 r. Nr 137 poz.1304; z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94 poz. 788, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 181 poz. 1292, Nr 180 poz. 1280; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 33) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:


§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Przedbórz szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

UCHWAŁA NR XXXVIII/231/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 2 kwietnia 2009 roku


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458 ) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222; zmiany: z 2005 r. Nr 160 poz. 1343; z 2006 r. Nr 38 poz. 261; z 2008 r. Nr 73, poz. 430), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu w wysokości 700 zł ( słownie: siedemset złotych ) miesięcznie.

§ 2. Akceptuje się przedstawioną przez Dyrektora Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu wartość jednego punktu stanowiącego podstawę naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu w wysokości 4,50 zł ( słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/232/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 2 kwietnia 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89; zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410; z 2007 r. Nr 166 poz. 1172, Nr 181 poz. 1290, Nr 176 poz. 1240 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, wprowadzone Uchwałą Nr IX/16/09 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu z dnia 12 lutego 2009 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik - Uchwała Rady Społecznej SPZOZ w Przedborzu,

 Załącznik do Uchwały Rady Społecznej SPZOZ w Przedborzu


 

UCHWAŁA NR XXXVIII/233/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 2 kwietnia 2009 roku


w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Przedbórz a miastem Přibor w Republice Czeskiej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się podjąć współpracę pomiędzy Gminą Przedbórz a miastem Přibor w Republice Czeskiej, w zakresie i na zasadach określonych w projekcie porozumienia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 

UCHWAŁA NR XXXVIII/234/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 2 kwietnia 2009 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/219/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na wynajem budynku mieszkalnego we wsi Kaleń gmina Przedbórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVI/219/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na wynajem budynku mieszkalnego we wsi Kaleń gmina Przedbórz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/09

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 2 kwietnia 2009 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/220/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę części działki nr 7 położonej w obrębie nr 6 przy ul. Wodnej w Przedborzu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVI/220/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę części działki nr 7 położonej w obrębie nr 6 przy ul. Wodnej w Przedborzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 744
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-04-21 14:40:14
Czas publikacji: 2009-04-21 14:40:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak