Zarządzenie Nr 6/09 

 
 

Zarządzenie Nr 6/09

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 stycznia 2009 r.


w sprawie : układu wykonawczego budżetu Gminy Przedbórz na rok 2009


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr.142, poz.1591: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz.111.) oraz na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych / /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok:

a) dla dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) dla wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 747
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-19 15:15:41
Czas publikacji: 2009-03-19 15:15:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak