Zarządzenie Nr 96/08 

 
 

Zarządzenie Nr 96/2008r.

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 31 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2009 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2009 oraz opracowania na rok 2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przekazywania tych środków (Dz.U.Nr.46poz.430)

zarządzam co następuje:

§ 1. W roku 2009 szkoły prowadzone przez Gminę Przedbórz otrzymują środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w następujących wysokościach:

  1. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w kwocie 26.282,00 zł.

  2. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych 3.835,00 zł.

  3. Publiczny Zespół Placówek Oświatowych w Przedborzu 1.404,00 zł.

  4. Przedszkole Samorządowe w Przedborzu 1.000,00 zł.

§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania w Gminie Przedbórz opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2009 pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi maksymalnie 1000,00 na rok.

§ 3.1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół w roku 2009 dofinansowanie:

1) na specjalności, których obowiązek ukończenia jest nakazany przepisami prawa (studia lub kursy dające niezbędne nauczycielowi kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu) lub nadający wyższy poziom wykształcenia (tytuł magistra), w szczególności na:

a) język angielski,

b) język niemiecki,

c) matematyka,

d) oligofrenopedagogika,

2) na formy kształcenia:

a) studia podyplomowe,

b) studia magisterskie uzupełniające,

c) kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami jednostki dofinansowanie może być przyznane na inne niż wymienione w ust. 1 specjalności i formy kształcenia.

§ 4.1. Dyrektorzy szkół z kwot określonych w § 1 finansują formy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczególnych kryteriów i trybu przekazywania tych środków (DZ.U.Nr 46 poz. 430) zwanego dalej rozporządzeniem.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, w 2009 roku dotyczy nauczycieli realizujących formy kształcenia, zgodne z wieloletnim planem doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia.

3. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 1 mogą być również objęci nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w zaakceptowanych przez Burmistrza Miasta Przedborza formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

4. Przyznanie dofinansowania do czesnego pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli odbywać się będzie na podstawie wniosku (wzór – Załącznik Nr 1) skierowanego odpowiednio przez nauczycieli do dyrektora szkoły, a przez dyrektorów do Burmistrza Miasta Przedborza.

§ 5.1. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają do dyrektora szkoły wniosek z załącznikami:

a) potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania bądź doskonalenia wystawione przez organizatora,

b) aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania na określonym kierunku

i semestrze oraz wysokość opłaty.

2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

3. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.

4. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:

a) przerwania z winy nauczyciela toku określonej formy doskonalenia,

b) rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia studiów.

§ 6. Dofinansowanie opłat winno być poprzedzane zawarciem umowy pomiędzy nauczycielem, a pracodawcą według umowy (wzór – załącznik Nr 2).

§ 7. Środki finansowe określone w § 1 zwiększają plany finansowe poszczególnych szkół.

§ 8. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 15 marca danego roku składa Burmistrzowi Miasta Przedborza sprawozdanie z wykorzystanych środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 roku.

 

 

Liczba odwiedzin : 746
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-02-11 12:58:24
Czas publikacji: 2009-02-11 12:58:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak