Sesja XXVII z dnia 10 lipca 2008r. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/152/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 10 lipca 2008 roku

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 10 lipca 2008 roku, w wyniku głosowania tajnego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, odwołuje się z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu Pana Wojciecha Magdziarza.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XXVII/153/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 10 lipca 2008 roku


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu

 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 10 lipca 2008 roku, w wyniku głosowania tajnego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Przedborzu została wybrana Pani Katarzyna Barabasz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  


Uchwała Nr XXVII/154/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 10 lipca 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2008


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 73 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 088 499,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 088 499,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody                18 664 848,45

wydatki                  19 692 176,45

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2008 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:  

1. Dział 600 – Transport i łączność

1.1. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – dokonuje się wprowadzenia planu wydatków do budżetu zadania majątkowego do pozycji Nr 7 pod nazwą „Zakup wiat przystankowych” w kwocie 10 000,00

  1. Dział 630 – Turystyka

2.1. Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zwiększa się plan nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn.
„ Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza” w kwocie 269 831,00

  1. Dział 750 - Administracja publiczna

3.1. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie wykazane w pozycji Nr 4 pn. „Przebudowa kotłowni w budynku urzędu Miejskiego (nowy)” w wysokości 3 000,00

3.2. Rozdział 75095- pozostała działalność- wprowadza się do planu wydatków majątkowych zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pod nazwą „ Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach obszaru B programu „Uczeń na wsi” w wysokości 120 000,00

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

 4.1 .Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji Nr 3 pod nazwą „ Karosaż samochodu gaśniczo-pożarniczego marki Star 244” w kwocie 10 000,00

5. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

5.1. Rozdział 90095- pozostała działalność – zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pod nazwą „ Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz- etap 1 „w kwocie 14 832,00

5.2. Rozdział 90095 – pozostała działalności – zwiększa się plan nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w poz. Nr 2 pod nazwą „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz- etap II w kwocie 46 000,00

6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

6.1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe – zwiększa się plan nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie 670 000,00

§ 5. Dokonuje się zmiany § 19 pkt.1 Uchwały Nr XXI/117/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008 zmienionej uchwałą Nr XXIII/131/08,XXIV/133/08,XXV/138/08, XXVI/149/08, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do: zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty 20 807 247,00

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1,    Załącznik nr 2,    Załącznik nr 3

 


 

Uchwała Nr XXVII/155/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 10 lipca 2008 roku


w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: z 2003 r. Dz. U. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Dz. U. Nr 69, poz. 624, Dz. U. Nr 109, poz. 1161, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Dz. U. Nr 17, poz. 141, Dz. U. Nr 94, poz. 788, Dz. U. Nr 122, poz. 1020, Dz. U. Nr 131, poz. 1091, Dz. U. Nr 167, poz. 1400, Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1043, Dz. U. Nr 208, poz. 1532, Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 273, Dz. U. Nr 80, poz. 542, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 120, poz. 818, Dz. U. Nr 180, poz. 1280, Dz. U. Nr 181, poz. 1291, z 2008 r. Dz. U. Nr 70, poz. 416 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Za świadczenia Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, zwanego dalej Przedszkolem, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się opłatę miesięczną w wysokości:

  a) 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze mniejszym lub równym 1 godzinę;

   b)60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze powyżej 1 godziny.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, obejmującej co najmniej 30 dni.

§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę żywieniową w Przedszkolu w wysokości 4,50 zł.

2. Dzienna stawka żywieniowa podlega odliczeniu za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu.

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w § 2 ust. 1 płatne są w terminie do 20 dnia każdego miesiąca z góry.

§ 4. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat pobieranych przez Przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/161/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za realizację świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu oraz Uchwała Nr XXXIX/277/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 października 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za realizację świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Uchwała Nr XXVII/156/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 10 lipca 2008 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/271/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 września 2006 roku w sprawie ustalenia wyjściowej wysokości czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały Nr XXVII/271/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 września 2006 roku poprzez dodanie punktu 10 o następującym brzmieniu:

Lp.


Grunty użytkowane na cele

Stawka za 1 m² gruntu miesięcznie w zł netto

10.

grunty na cele handlu sezonowego

0,20 zł netto


§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 Uchwała Nr XXVII/157/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 10 lipca 2008 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 czerwca 2008 roku wniesionej przez Panią Katarzynę Kościuk zamieszkałą w Nosalewicach gmina Przedbórz.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zmiany: z 2001 r. Dz. U. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1188, Dz. U. Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Dz. U. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 78, poz. 682, Dz. U. Nr 181, poz. 1524 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 12 czerwca 2008 roku wniesionej przez Panią Katarzynę Kościuk zamieszkałą w Nosalewicach gmina Przedbórz na bezczynność Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie odpowiedzi na pismo z dnia 3 października 2007 roku w sprawie użyczenia budynku remizy strażackiej w Nosalewicach, uznaje skargą za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


 Uchwała Nr XXVII/158/08

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 10 lipca 2008 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 lipca 2008 roku wniesionej przez Nosalewickie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Nosalewicach gmina Przedbórz.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zmiany: z 2001 r. Dz. U. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1188, Dz. U. Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Dz. U. Nr 162, poz.1692, z 2005 r. Dz. U. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 78, poz.682, Dz. U. Nr 181, poz. 1524 ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 3 lipca 2008 roku wniesionej przez Nosalewickie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Nosalewicach gmina Przedbórz na bezczynność Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie odpowiedzi na pismo z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie nieodpłatnego użyczenia budynku, w którym obecnie znajduje się jeszcze Filialna Szkoła Podstawowa w Nosalewicach, uznaje skargą za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Liczba odwiedzin : 1258
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-08-19 10:57:16
Czas publikacji: 2008-08-19 10:57:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak