Zarządzenie Nr 42/08 

 
 

Zarządzenie Nr 42/08

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) postanawiam co następuje:

§1. Zmieniam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przedborzu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu w ten sposób, iż wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 14 w ust. 1 w pkt 2) dodaje się tiret dziewiąty o brzmieniu:

sekretarka"

2) zmieniam Strukturę Stanowisk w Urzędzie Miejskim w Przedborzu stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego nadając mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 779
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-01 09:42:10
Czas publikacji: 2008-09-01 09:42:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak