Zarządzenie Nr 43/08 

 
 

Zarządzenie Burmistrza

Miasta Przedborza

Nr 43/2008

z dnia 30 czerwca 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr.76 poz. 694 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. nr 142 poz.1020 oraz z 2008r. Dz. U. Nr 72 poz. 422) zarządzam, co następuje:

§ 1 Wprowadzam do stosowania dokumentacje przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym w szczególności zakładowego planu kont, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Skreśla się w zarządzeniu Nr 15/2006 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Przedborzu punkt 3 pn. „sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym w szczególności zakładowego planu kont, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia”

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem zasad rachunkowości w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w odniesieniu do:

1) kont „programu uczeń na wsi” ( konta „organu” 133-2,240-6, jednostka 101-2, 130-4, 240-7), które wchodzą w życie od dnia 19 grudnia 2007 roku;

2) kont „rozliczanie dochodów rządowych” ( konta „organu” 133-3, 222, 240-3, 240-4,224-3,224-4, jednostka 222-1), które wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2008 roku;

3) kont „rozliczanie dochodów budżetowych z jednostkami” (konta „organu” 222-1, 222-2,222-3), które wchodzą w życie od 1stycznia 2008r.

4) kont „pozostałe rozrachunki” (konta jednostki 240-5,240-6),które obowiązują od 1 czerwca 2007r.

5) kont „materiały i towary”(konto jednostki 310-8),które obowiązuje
od 29.12.2006 r.

6) kont „przychody i koszt finansowe” (konto jednostki 750-2),które obowiązuje od 21marca 2007 r.

7) kont „fundusz jednostki” (konto jednostki 800-6), które obowiązuje
od 19 stycznia 2007 r.

8) kont „dotacje budżetowe” (konta jednostki – 810-6, 810-7,810-8),które obowiązuje od 26.01.2007 r.

9) wykazu programów komputerowych zatwierdzonych do użytkowania w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w pozycji Nr 1 nastąpiła zmiana osoby, która obowiązuje od 01.09.2007 r. oraz w pozycji Nr 5 nastąpiła zmiany osoby, która obowiązuje od 8.X.2007r.

 

Liczba odwiedzin : 800
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-01 10:42:31
Czas publikacji: 2008-09-01 10:42:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak