Zarządzenie Nr 47A/08 

 

 

Zarządzenie Nr 47A/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 lipca 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko - Orlik 2012".

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.„Prawo zamówień publicznych" /t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 /zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski - Przewodniczący

2. Antoni Auguścik - Z-ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka - Sekretarz

4. Anna Kuder - Członek

5. Łukasz Margielewski - Członek

6. Zofia Grabowska - Członek

§ 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko - Orlik 2012".

§ 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 804
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-08 11:24:32
Czas publikacji: 2008-09-08 11:24:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak