Zarządzenie Nr 49/08 

 
 

Zarządzenie Nr 49/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu mikrobusu zamkniętego o liczbie miejsc 9, przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Przedbórz"

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.„Prawo zamówień publicznych" / t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 / zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski -Przewodniczący

2. Anna Arendarska - Z - ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka - Sekretarz

4. Anna Kuder - członek

§2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę samochodu mikrobusu zamkniętego o liczbie miejsc 9, przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Przedbórz"

§ 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Liczba odwiedzin : 677
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-08 12:45:40
Czas publikacji: 2008-09-08 12:45:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak