Zarządzenie Nr 51/08 

 

 

Zarządzenie Nr 51/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 28 lipca 2008r.

w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze

 

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )

§ 1. W Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzie Miejskim w Przedborzu i stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przedbórz stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 62/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. Burmistrza Miasta Przedborza zmienionym Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 27 grudnia 2005r. zmienia się zapis § 11 ust.1, który otrzymuje brzmienie:

"Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał spośród kandydatów najwyższą liczbę punktów łącznie z testu i rozmowy kwalifikacyjnej, nie mniej jednak niż 50% maksymalnej liczby punktów jakie kandydat może otrzymać łącznie z testu i rozmowy kwalifikacyjnej."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 735
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-09 09:25:15
Czas publikacji: 2008-09-09 09:25:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak