Zarządzenie Nr 53/08 

 
 

Zarządzenie Nr 53/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 31 lipca 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni przy użyciu PATCHERA gr. 4,00 cm na powierzchni 900,00 m2 w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz".

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655/zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski - Przewodniczący

2. Łukasz Margielewski - Z-ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka - Sekretarz

4. Magdalena Duńska - Członek

5. Antoni Auguścik - Członek

§ 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni przy użyciu PATCHERA gr. 4,00 cm na powierzchni 900,00 m2 w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz".

§ 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 783
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-09 11:12:39
Czas publikacji: 2008-09-09 11:12:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak