Zarządzenie Nr 54/08 

 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 54/08

Burmistrza Miasta Przedborza

 z dnia 31. 07. 2008 r.

 w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Przedbórz i Góry Suche"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:

§1

1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Przedbórz i Góry Suche" w składzie:

Damian Szmigielski - Przewodniczący Komisji

Antoni Auguścik - członek Komisji,

przy udziale:

Eugeniusz Mądry - Inspektor Nadzoru

2. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 05.08.2008 r. o godz. 900.

§2

Zadaniem Komisji jest wykonanie przeglądu i odbioru wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Liczba odwiedzin : 831
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-09 11:28:50
Czas publikacji: 2008-09-09 11:28:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak