Zarządzenie Nr 57/08 

 

 

Zarządzenie Nr 57/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 11 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2008

Na podstawie art.165 i 188 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249 poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984), § 19 pkt 5 Uchwały Nr XXI/117/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008 zarządzam co następuje :

§ 1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 38 624,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 38 624,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

  • dochody 18 807 787,45

  • wydatki 19 835 115,45

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

 


Liczba odwiedzin : 639
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-09 11:51:38
Czas publikacji: 2008-09-09 11:51:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak