Zarządzenie Nr 58/08 

 
 

Zarządzenie Nr 58/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 14 sierpnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do (z) szkól, tj. Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu ul. Mostowa Nr 35 i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych Nr 94a w roku szkolnym 2008/2009 łącznie ze sprawowaniem opieki nad uczniami podczas jazdy".

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.„Prawo zamówień publicznych" /t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 /zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Wojciech Karbownik - Przewodniczący

2. Magdalena Duńska - Z-ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka -Sekretarz

4. Karolina Klusek - Członek

§ 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do (z) szkół, tj. Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu ul. Mostowa Nr 35 i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych Nr 94a w roku szkolnym 2008/2009 łącznie ze sprawowaniem opieki nad uczniami podczas jazdy".

§ 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

 

Liczba odwiedzin : 770
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-09 11:57:19
Czas publikacji: 2008-09-09 11:57:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak