Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej z dnia 11.06.2008 

 
 

Przedbórz, dnia 11 czerwca 2008 roku

Znak: I.R.Ś. – 7624/44/08

Obwieszczenie

o rozprawie administracyjnej

Na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Burmistrz Miasta Przedborza

zawiadamia,

że w dniu 30 czerwca 2008 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz, odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na retencji wód i jej piętrzenia w gospodarstwie rybackim usytuowanym na Piskorzyńcu działki nr 725/1, 725/2, 725/3, 728/2, 728/3 w obrębie geodezyjnym Zagacie, gm. Przedbórz.

W związku z powyższym wzywa się do osobistego stawiennictwa lub przez pełnomocnika wszystkie podmioty mające interes prawny w tym, aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym.

Zgodnie z art. 94 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu: przedborz.bipst.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupia Konecka, 26-234 Słupia Konecka, Słupia 30a, , a także w siedzibie sołectw: Borowa, Piskorzeniec, Zagacie – gm. Przedbórz, Zaostrów – gm. Słupia Konecka.

Obwieszczenie I.R.Ś - 7624/44/08

 

Liczba odwiedzin : 881
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-11 15:43:15
Czas publikacji: 2008-06-11 15:43:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak