Zarządzenie Nr 97/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 97/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 31 grudnia 2008 roku

 w sprawie ustalenia planu amortyzacji

dla wartości niematerialnych i prawnych Gminy Przedbórz

Na podstawie art. 16m ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 54 poz. 654 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1 Ustala się plan amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych w Gminie Przedbórz wg załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 824
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-02-11 13:54:42
Czas publikacji: 2009-02-11 13:54:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak